Kommunedirektøren i Ås la onsdag fram forslag til budsjett og handlingsprogram for 2024-2027. Budsjettet for 2024 har en total omsetning tett oppunder 2 milliarder kroner og viser et underskudd på 19 mill. kr eller -1%. Kommunedirektøren foreslår å dekke ekstraordinære kostnader knyttet til pensjon og renter med bruk av disposisjonsfond. Kommunen har satt av tidligere års overskudd til rentebufferfond og generelt disposisjonsfond. Midler man har satt av i tidligere år med lav rente og høy skatteinngang kan nå brukes til å dekke ekstraordinære høye kostnader.

Det økonomiske resultatet bedres utover i planperioden. Positiv utvikling i planperioden forutsetter realisering av innsparingstiltakene og en meget stram kostnadsstyring. En viktig oppgave for det nye kommunestyret vil våre nettopp å arbeide med hvilken innretning nedjusteringen av kommunens tjenesteleveranse skal få.

Kommunen har en langsiktig gjeld som er betydelig høyere enn nasjonale anbefalinger og kommunestyrets egen fastsatte handlingsregel. Kommunedirektøren foreslår derfor å utsette planlagte investeringer i planperioden slik at kommunen nærmer seg vedtatt handlingsregel. Samtidig er det behov for store investeringer i infrastruktur innen vann og avløp som gjør at gjeldsgraden øker.

Attraktive Ås 

For å sikre vekstambisjonene i Ås er det avgjørende å arbeide målrettet med å styrke kommunens egen bosteds-, bedrifts- og besøksattraktivitet. Arbeidet med «Attraktive Ås» skal bidra til å realisere befolkningsveksten i kommunen. Dette er viktig for å sikre god kapasitetsutnyttelse av kommunens investeringer innen barnehage-, skole-, og helsebygg.

For mer informasjon, kontakt:
Kommunedirektør Tom-Arne Tørfoss, tlf. 920 13 827