Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Formannskapet

Tid og sted: 28.08.2019 kl. 18:30 - Ås kulturhus, Lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
40/19 Midtgard. Riving eller bevaring
41/19 Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving
42/19 Relokalisering av kommunale enheter
43/19 Boligpolitisk plan for Ås kommune
44/19 Skolebehovsplan Ås nord 2019-2035
45/19 Endring av retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune
46/19 Ny behandling - Barn i lavinntektsfamilier
47/19 Administrativt vertskommunesamarbeid om voksenopplæring- og kvalifiseringstilbud etter opplæringsloven og introduksjonsloven
48/19 Lærlinger i Ås kommune - orientering
49/19 Kartlegging og verdsetting av friluftsområder
50/19 Gnr 27 bnr 3 - Drøbakveien 135 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen
51/19 Mulighetsstudie for plassering av båtseptikmottak i Bunnefjorden
52/19 TV-aksjonen 2019 - Care