Formannskapet har innstilt meddommere og forslag til skjønnsmedlemmer for kommende periode. Listene skal legges ut til offentlig ettersyn før de vedtas av Kommunestyret i juni.

Liste meddommere, skjønnsmedlemmer og forliksråd

Protokoll fra Formannskapets møte 24.04 finnes her.

Domstolloven (dl) § 68 gir retningslinjer for utlegg av forslag på meddommer til offentlig ettersyn:

  • Formannskapet eller det faste utvalg kommunestyret har tildelt oppgaven, forbereder valget, avgjør begjæringer om fritak fra valg og avgir forslag til valg i samsvar med dl § 67. Forslaget legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker.
    I kunngjøringen om dette oppfordres enhver som har noe å innvende mot forslag, om å melde dette til kommunen innen fastsatt frist.
  • Etter å ha avgjort innvendinger og fritaksbegjæringer som er kommet inn etter kunngjøringen som nevnt i første ledd siste punktum, velger kommunestyret selv det antallet medlemmer til hvert av utvalgene som er bestemt etter dl §§ 64 og 65.

Periode for offentlig ettersyn er 30. april til 16. mai 2024.04.29

Har du innvendinger til listen eller krav om fritak må det sendes på e-post til:

Politisk.sekretariat@as.kommune.no

Eller pr brev til:

Ås kommune v/ Politisk sekretariat 
Postboks 195
1430 Ås