Elever på 1.-4. trinn, samt elever med særskilte behov på 5.-7. trinn, har rett til gratis SFO. 

I Ås kommune har elevene rett til SFO på nærskolen sin. I Ås kommune har også ungdommer med særskilte behov rett til et gratis fritidstilbud etter skoletid. 

Endringene i ny forskrift presiserer retten til SFO for elever i Ås, hvordan man søker plass og sier opp plass, hva SFO skal inneholde, åpningstid og oppholdstid, samt foreldrebetaling. Den nasjonale ordningen med 12 timer gratis SFO per uke for elever på 1.-3. trinn, er også foreslått lagt inn i ny forskrift. 

1. august 2024 trer ny opplæringslov i kraft, og endringene i forskrift om SFO handler i hovedsak om å implementere nytt lovverk i kommunens lokale forskrift. I tillegg foreslås det endring i betalingen, ved at foreldre også må betale for kost i SFO. Betaling for mat i SFO er hjemlet i ny forskrift til opplæringsloven § 2-2. Kommunedirektøren har også samlet all informasjon om SFO i forslag til ny forskrift, slik at foreldre skal kunne finne alt på ett sted.

Høringsdokumenter

Høringsbrev - Revidering av forskrift om SFO.pdf

Gjeldende forskrift om skolefritidsordningen i Ås kommune 23.01.2019.pdf

Forslag til ny forskrift om skolefritidsordningen i Ås kommune 01.08.2024.pdf

Gi din uttalelse

Høringsinstanser, som har fått høringen direkte tilsendt for uttalelse, er skolenes og barnehagenes arbeidsutvalg (FAU), i tillegg til skolenes elevråd, Fagforbundet og Utdanningsforbundet.

Høringsuttalelsene leveres via elektronisk skjema på Ås kommunes hjemmeside

På side 2 i skjemaet velger du navn på høringssaken: Sak 24/03850 Høring - Forskrift SFO

 Høringsfristen er 1. august 2024.