Formannskapet behandlet forslag til ny politivedtekt for Ås kommune i sitt møte 24.04.2024 og fattet følgende vedtak (Sak 37/24):

• Forslag til ny politivedtekt legges ut på offentlig høring med skriftlig svarfrist på tre uker. 

• Endelig forslag til politivedtekt, med eventuelle endringer etter høring, legges frem for kommunestyret. 

Følgende legges til grunn for høring: § 2.4 Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus er forbudt.

Kort om politivedtekten

Gjeldende politivedtekt for Ås kommune er fra 2001. Politidirektoratet har senere utarbeidet ny normalpolitivedtekt for kommunen, angitt i rundskriv datert 13.02.2018. Vedlagte forslag til ny politivedtekt for Ås kommune tar opp i seg endringene i denne normalpolitivedtekten.

Det er ønskelig at kommunen bruker normalpolitivedtektens system og ordlyd for de bestemmelser kommunen ønsker å vedta. Den enkelte kommune vil kunne basere seg på lokale løsninger så langt politiloven § 14 tillater.

Vedtekten har følgende kapitler:

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

Kapittel 2. Orden på offentlig sted

Kapittel 3. Sikring av ferdselen

Kapittel 4. Renhold på offentlig sted

Kapittel 5. Hindre forsøpling og tilgrising

Kapittel 6. Offentlige anlegg

Kapittel 7. Arrangementer på offentlig sted

Kapittel 8. Pantelånervirksomhet

Kapittel 9. Forskjellige bestemmelser

Se forslag til ny politivedtekt for Ås kommune

En ny politivedtekt vil tre i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet. Den gjeldende politivedtekten for kommunen vil være gjeldende inntil den erstattes av ny vedtekt.

Høringsfrist

Høringsfrist er satt til 28.06.2024

Høringsuttalelsene leveres via elektronisk høringsskjema

På side 2 i skjemaet velger du navn på høringssaken: Sak 24/02120 Høringsinnspill - Ny politivedtekt for Ås kommune

Innspill kan også sendes som post til Ås kommune, SLT-Koordinator, Postboks 195, 1431 Ås.

Kontaktperson for høringen er Bjørn-Erik Pedersen: bjorn-erik.pedersen@as.kommune.no