Høringsfrist

Høringsfristen er satt til 10.06.24 

Høringsuttalelsene leveres via elektronisk skjema på Ås kommunes hjemmeside

På side 2 i skjemaet velger du navn på høringssaken: 24/02952 Høringsinnspill – Ny forvaltningsplan for Breivoll.

Innspill kan også sendes som post til Ås kommune, Kommunalteknikk, postboks 195, 1431 Ås.

Kontaktperson for planen: 

Kort om forvaltningsplanen

Breivoll gnr/bnr: 113/2 og 113/30 er et statlig sikret friluftslivsområde med stor regional verdi. Området ligger i Ås kommune innerst i Bunnefjorden. Ås kommune inngikk i 2019 en langsiktig leieavtale med DNT Oslo og Omegn for en del av området. Kommunen har ansvar for den lokale forvaltningen av området. Den økte bruken av området, stadig ønsker om nye tilretteleggingstiltak og mange forespørsler om å bruke området til ulike arrangement og organiserte aktiviteter, har gitt kommunen og DNT Oslo og Omegn en rekke utfordringer. Det er derfor behov for en ny langsiktig og fremtidsrettet forvaltningsplan. 

Hovedmålet med forvaltningsplanen er å sikre at området brukes og forvaltes i tråd med nasjonale regler og retningslinjer for statlig sikrede friluftslivsområder. 

Planen har følgende hovedkapitler: 

  • Innledning med beskrivelse av formål med planen og faktaopplysninger om området. 
  • Nasjonale rammer og føringer for statlig sikrede friluftslivsområder 
  • Status og forvaltningsutfordringer 
  • Besøksstrategi 
  • Kriterier for friluftslivsbruk og arrangementer 
  • Oppfølging og revidering av forvaltningsplanen 
  • Tiltaksdel 
  • Driftsplan 
  • Nyttig informasjon

Som et vedlegg til planen ligger en helhetlig oversikt over planlagte tiltak med nærmere beskrivelser og vurderinger (tiltaksliste Breivoll med beskrivelser og vurderinger).

Forslaget til ny forvaltningsplan for Breivoll sendes på høring fordi det er stor interesse for bruk og forvaltning av området, og det er mange interesser som må ivaretas. 

Leieavtalen med DNT Oslo og Omegn er under revidering og vil bli fremlagt i en egen politisk sak før sommeren 2024. 

Biofokus har utarbeidet en rapport: Naturfaglig grunnlag for forvaltningsplan for Breivoll statlig sikra friluftslivsområde.