Høringsinstanser er rektorer og barnehagestyrere, SU og/eller FAU i barnehager og skoler, og Utdanningsforbundet.  

Forskriften er kort og grei, og slår fast at hovedskriftspråket i grunnskolene i Ås er bokmål:

Forskrift om hovedmål på den enkelte skole, Ås kommune

Hjemmel: Opplæringsloven § 15-2 Hovedmål på den enkelte skole. Fastsatt av HOK 05.06.2024.

§ 1. Virkeområde: Forskriften gjelder for de kommunale grunnskolene i Ås kommune

§ 2. Hovedmålet på de kommunale grunnskolene i Ås er bokmål

§ 3. Ikrafttredelse: Forskriften trer i kraft 1. august 2024

Høringsuttalelsene leveres via elektronisk skjema på Ås kommunes hjemmeside

På side 2 i skjemaet velger du navn på høringssaken: 24/01920 Forskrift om hovedmål

Saken vil behandles i Hovedutvalg for oppvekst- og kultur i juni 2024. 

Høringsfristen settes til 10. mai 2024.