Midlene, som er en del av Kulturdepartementets tilskuddsordning «nyskapende aktivitetsarenaer», skal gå til en total oppgradering av skolegården. Tilskuddet kommer i tillegg til avsatte midler fra Ås kommune og gave på 300.000 fra Sparebankstiftelsen DnB. Det nye anlegget skal stå klart høsten 2022.

– Dette er helt fantastiske nyheter og kommer til å bety enormt mye positivt for skolen og nærmiljøet. Jeg må virkelig få berømme foreldrene som har stått på og jobbet hardt for å få dette til, sier Sjøskogen-rektor Cathrine von Porat.

Det har lenge vært et sterkt lokalt engasjement, særlig hos foreldrene ved Sjøskogen skolen, om et aktivitetsområde på skolen som også kan fungere som møtested for tettstedets familier og unge etter skoletid. Nå kan foreldrene juble for at arbeidet har gitt resultatet

– En ubeskrivelig glede, sier Olga Marie Ekholt som skrev søknaden til Kulturdepartementet.

Foreldregruppen hadde lagt en solid innsats i forkant av søknadsprosessen, derav var det store forhåpninger til tildelingen.

– Gjennom høsten har vi i flott samarbeid med prosjektleder fra kommunen, skoleledelsen og innleid landskapsarkitekt detaljplanlagt aktivitetsparken. Nå gleder vi oss til å sette i gang med arbeidene til våren, sier Ekholt.

En aktivitetspark for alle

. I planleggingen av den nye aktivtetsparken har det blitt lagt vekt på følgende tema:

  • Skolegård som nærmiljøpark
  • God medvirkning fra involverte parter
  • Læringsmiljø og utendørs klasserom
  • Økt fysisk aktivitet = god folkehelse
  • Fokus på jentenes behov = et bedre utemiljø for begge kjønn
  • Inkluderende mangfold og motvirke sosial skjevhet
  • Universell utforming
  • Nytenkende og innovative løsninger

 

Sjøskogen er et av ni prosjekter som får støtte

Sjøskogen aktivitetspark er blant de ni prosjektene som nådde opp i tildelingsrunden på til sammen 32,1 millioner kroner til nyskapende aktivitetsarenaer i 2021.

– Tilskudd til nyskapende aktivitetsarenaer er en ordning for å stimulere kommuner til nytenking og kreativitet når det gjelder utforming av anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet. Formålet er å bidra til at en enda større del av befolkningen blir fysisk aktive, står det i pressemeldingen fra regjeringen.

Hovedkriteriene for ordningen er at anlegget må bære tydelig preg av innovasjon og nytenkning, at det er lokalt engasjement og inkludering i planleggingsfasen, at anlegget er allment tilgjengelig og nært befolkningssentra, krav til universell utforming, driftstid på minimum 20 år og utformet for aktivitet hele året.

Forskningen fra NMBU har vært viktig for prosjektet

Lokal forskning fra NMBU har lagt mye av grunnlaget for at prosjektet oppfyller kravene til nytenking og innovasjon.  Forskerne på Fakultet for landskap og samfunn er et av de sterkeste fagmiljøene i arbeidet med å finne ut hvordan uteområdene i skoler kan blir bedre

– Sjøskogen aktivitetspark ønsker å være et forbildeanlegg spesielt utformet for utendørs undervisning der bevegelse og læring kobles sammen. Planlagte installasjoner vil brukes som hjelpemiddel til å bruke fysisk aktivitet som metodevalg i fagformidlingen. En optimal aktivitetspark gir stimuli til forskjellige aktiviteter, forskjellige typer brukere og forskjellige tenkemåter. Teknologi gjør det mulig å bygge en ny generasjon lekeplasser med helt nye dimensjoner, står det i søknaden fra Ås kommune.

 

 

.