Førstegangsbehandling av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ble behndlet i hovedutvalgene 17/8 og 18/8-21 samt i formannskapet 25/8-21. Her ble det vedtatt å utsette realitetsbehandlingen til ekstraordinørt møte i formannskapet 21//9-21 kl.16. Kommuneplanen vil så bli behandlet i kommunestyret 20/10-21 før den sendes på høring. 
 
Saksframlegg og og planer med vedlegg, finner du under de aktuelle datoene her

Konsekvensutredning og ROS-analyse av arealinnspillene

  • Alle arealinnspillene er nå konsekvensutredet, og rapporten finner du her
  • Rapport om kvalitetssikring av tema naturmangfodl i KU finner du her

Planprogram for rullering av kommuneplanen

Forslag til planprogram som danner grunnlaget for innspill til samfunnsdelen og arealdelen ble vedtatt av kommunestyret 16/9-2020. Det kom inn 60 høringsuttalelser. 21 av disse er uttalelser til selve planprogrammet, 45 er arealinnspill. Arealinnspillene skal tas med i det videre arbeidet med kommuneplanen.