Budsjettet for 2023 har en total omsetning på 1,8 mrd. kroner og viser et underskudd på 23,4 mill. kr eller - 1,3 %. Budsjettet må derfor balanseres med bruk av 10,5 mill. kr fra disposisjonsfond. Resterende underskudd dekkes gjennom bruk av bundne fond innen vann, avløp og renovasjon, i tråd med regelverket for selvkost.

Fra 2024 er netto driftsresultat positivt og vil bedres utover i planperioden. Positiv utvikling i planperioden forutsetter realisering av innsparingstiltakene som er innarbeidet fra 2023.

Ås kommune ligger i dag svært høyt på arealbruk sammenlignet med andre kommuner. Det er derfor en klar satsing i dette handlingsprogrammet å øke arealeffektiviteten i kommunale bygg og satse på ENØK tiltak som kan bidra til lavere energiforbruk. Dette vil være viktig for kommunens økonomi, men vil også være det viktigste bidraget til at Ås kommune kan nå målene i klimaplanen om reduserte klimautslipp.

Kommunen har en langsiktig gjeld som er betydelig høyere enn nasjonale anbefalinger og kommunestyrets egen fastsatte handlingsregel. Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere investeringsnivået utover i planperioden slik at kommunen nærmer seg vedtatt handlingsregel. Det foreslås videre å øke egenfinansieringen av investeringer og dermed redusere låneopptaket. 

Investeringer

I 2023 ferdigstilles Åsgård skole. Dette markerer også avslutningen på en lang rekke av store kommunale investeringer de senere årene. Kommunedirektøren foreslår nå å bremse investeringstakten og dekke behovet for nye tjenestebygg med økt arealeffektivitet og omdisponering av eksisterende bygg.

Det skal fortsatt gjennomføres store investeringer i infrastruktur i perioden hvor også private utbygger bidrar vesentlig til finansieringen. Med vedtatt områdereguleringsplan for Ås sentrumsområde vil byggeaktiviteten komme godt i gang i planperioden.

Attraktive Ås

For å sikre vekstambisjonene i Ås er det avgjørende å arbeide målrettet med å styrke kommunens egen bosteds-, bedrifts- og besøksattraktivitet. Arbeidet med «Attraktive Ås» skal bidra til å realisere befolkningsveksten i kommunen. Dette er viktig for å sikre god kapasitetsutnyttelse av kommunens investeringer innen barnehage-, skole-, og helsebygg.

  • Kommunedirektør Tom-Arne Tørfoss, tlf. 920 13 827
  • Økonomisjef Emil Schmidt, tlf.  959 39 657