Om Brønnerud skole

Brønnerud skole er en viktig del av lokalmiljøet i vestbygda, og møteplass for de som bor i denne delen av Ås kommune. Nærmiljø med skolehage, skogen, Årungen og NMBU er viktige ressurser i undervisningen.

Målet er et læringsmiljø der elevene er aktive og bruker alle sansene. I samarbeid med hjemmet ønsker vi å legge til rette for hvert barns utvikling og læring ut i fra den enkelte elevs forutsetning. Brønnerud skole har ca 135 elever. Ås kommunes velkomstklasse for barnetrinnet er en del av elevguppa ved skolen. Det er 25 ansatte på skolen og SFO.

Skolen har et stor og variert uteområde med god plass for lek, aktiviteter og sport og har stor betydning for lokalmiljøet. Skoleområdet fungerer som lekeplass og arena for sport og aktiviteter også utenom skoletiden. Etter skole og SFO-tid og i skolens ferier er lekeapparater, buldrevegg, bordtennisbord, volleyballbane, fotballbaner, håndballbane, basketbane, skatepark og gapahuk tilgjengelig for alle som bor i lokalmiljøet.

Ved arrangementer og merkedager er skolen møteplass for de som bor i denne delen av Ås kommune. I samarbeid med foreldre og lokalmiljø ønsker vi å skape et oppvekstmiljø der barn trives, føler tilhørighet og får gode utviklingsmuligheter.

Skolen har flere bygninger på skoleområdet:

 • Hovedbygget inneholder klasserom, grupperom, deler av SFO, bibliotek, rom for mat og helse (kjøkkenet), personalrom, møterom og kontorer.
 • Aktivitetsbygget inneholder gymsal og kunst- og håndverksavdeling.
 • Den gamle skolebygningen er hovedbasen for SFO
 • Låven, brukes som arbeidsrom og lager i forbindelse med arbeidet i uteskolen og skolehagen.
 • Det gamle herredshuset fra 1849  ble ødelagt av brann i 2002. Stiftelsen Brønnerud Grendehus gjør en stor innsats for å restaurere bygget. 
Elever som jobber i skolehagen på Brønnerud
Skolehagen på Brønnerud Foto: Brønnerud skole

Skolehagen

Vi er så heldige at skolen ligger på det som tidligere var et gårdstun. Dette er i dag skolehagen vår. Vi har ni bed, noen på ca 6 m2 og noen på 10-11 kvadratmeter.

Hvert trinn får utdelt sitt eget bed hver vår som de har ansvaret for helt til de lukker det for høsten. Bedene blir fordelt etter hva trinnene skal dyrke og etter plan for vekstskifte, men ofte blir det slik at de yngste elevene har de minste bedene, mens de eldste har de største. Et av bedene er et urtebed med flerårige planter og rabarbra. I tillegg har vi bærbusker langs med en av veggene til skolebygget.

Vi har laget en egen nettside sammen med Vitenparken og støtte fra Ås kommune og Sparebankstiftelsen:

Skolehagen ved Brønnerud

Brønnerud skole SFO emblem

SFO

SFO er tilbud for elevene på 1.-4.trinn, og for funksjonshemmede barn på 5.-7 trinn.

Basen for SFO er i det gamle skolebygget der elevene på 1.-4.trinn. I tillegg brukes noen klasserom i hovedbygget Overgangen mellom skoledagen og SFO-dagen skjer når skoledagen avsluttes og SFO-personalet overtar ansvaret for elevene og aktivitetene. SFO har varierte aktivitet ute, i hovedbygget og i aktivitetsbygget.

Ansatte ved skolen 2022-2023

Ansatte ved Brønnerud skole 2022-23

Fornavn

Etternavn 

Tittel

E-post
Alle adresser har følgende etter alfakrøll: as.kommune.no
Eksempel:
super.pedagog@as.kommune.no

Anita

Olaussen

Assistent

Anita.olaussen@

Anna

Wojno

Lektor m/tillegg

AnnaMaria.Wojno@

Astri

Engevold

Adjunkt m/tillegg

Astri.engevold@

Bente

Schou

Konsulent

Bente.schou@

Cathrine

Sæbøe

Adjunkt

Cathrine.saeboe@

Edvard

Skagestad

Assistent

Edvard.Skagestad@

Erum

Akhtar

Adjunkt

Erum.Akhtar@

Gunn Marit

Krosskei

Fagarbeider

GunnMarit.Krosskei@

Heidi

Gromsrud

Adjunkt m/tillegg

Heidi.Gromsrud@

Inger Johanne

Østensen

Adjunkt

IngerJohanne.Ostensen@

Ingvild C.

Nyhuus

Adjunkt m/tillegg

Ingvild.Nyhuus@

Johanna

Szilvay

Adjunkt m/tillegg

Johanna.Szilvay@

Justine

Bech-Aase

Adjunkt m/tillegg

JustineMaria.Bech@

Jøril

Jarnfeldt

Adjunkt m/tillegg

Joril.Jarnfeldt@

Liv Elin

Haugen

Adjunkt m/tillegg

Liv.Elin.Haugen@

Maria M.

Morterud

Adjunkt

Maria.MarcussenMorterud@

Marianne

Paulshus

Miljøterapeut

Marianne.Paulshus@

Merete

Haug-Fladset

Adjunkt m/tillegg

Merete.Haug-Fladset@

Shahin

Yousefi

SFO-leder

Shahin.Yousefi@

Stine

Raumli

Adjunkt

Stine.Raumli@

Tone Merete

Eng

Konsulent

Tone.Eng@

Tone

Grindal

Ass. rektor

Tone.Grindal@

Tonje

Siggerud

Miljøarbeider

Tonje.Siggerud@

Trine

T. Heir

Rektor

Trine.Tonnessen.Heir@

Trife

Osman

Lærer u/godkj

Trife.Osman@

Vivian

Futterer

Assistent

Vivian.Futterer@

Wenche

Eriksen

Adjunkt m/tillegg

Wenche.Eriksen@

 

 

 

 

 

Ordensregler for Brønnerud skole

Reglement for
orden og oppførsel

Alle skoler har plikt til å ha et ordensreglement, jf. Opplæringsloven § 9A-10. Ås kommune har forskriftsfestet felles reglement for orden og oppførsel i Ås-skolen. Forskriften er overordnet den enkelte skoles regler for orden og oppførsel. Den enkelte skole gis myndighet til å gi utfyllende regler for orden og oppførsel. Brønnerud skoles reglement gjelder i skoletiden, på skoleveien, på skoleturer og på arrangement i regi av skolen utenom ordinær skoletid.

Regler for orden 

 • Møt presis 
 • Møt forberedt 
 • Ha med nødvendig utstyr 
 • Gjør arbeid til rett tid og hold frister 
 • Hjelp til med å holde det ryddig inne og ute 
 • Ta vare på skolens utstyr
 • Mobiltelefoner, smartklokker og lignende skal være slått av og ligge i sekken. De kan brukes i skoletiden etter avtale med en voksen.
 • Våpen, våpenliknende eller andre farlige gjenstander skal ikke være med på skolen

Regler for atferd

Brønnerud skole er en PALS- skole. Det betyr at det er utarbeidet forvent-ninger til atferd på de ulike arenaene på skolen. Disse forventningene er laget for å sikre at alle elevene har et trygt og godt skolemiljø.​

Følg skolens PALS-forventninger og klassereglene

 • Vær vennlig mot alle voksne og barn, også på nettet
 • Følg beskjeder fra alle ansatte på skolen
 • Ikke forstyrr undervisningen
 • Hold deg på skolens område i skoletiden, hvis ikke annet er bestemt
 • Si ifra til en voksen om noen ikke har det bra, eller noen gjør noe dumt – det er ikke sladring
 • Jeg mobber ingen, heller ikke digitalt.

  "​Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i felleskapet og muligheten til medvirkning"

Mobbing og krenkende atferd kan for eksempel være: 

 • Å komme med kommentarer eller kalle andre stygge ting. 
 • Å kommentere hudfarge, religion, etnisitet, legning eller av seksuell karakter. 
 • Å baksnakke, lyve, spre rykter, å latterliggjøre, å utestenge og overse andre. 
 • Å slå, sparke, spytte, lugge, dytte eller på annen måte skade andre. 
 • Å ta eller ødelegge andre sine ting. 
 • Å bruke negativt kroppsspråk, for eksempel blikking. 
 • Å utestenge i grupper på sosiale medier 
 • Å unnlate å kommentere eller like på bilder eller andre ting 
 • Å få sårende eller stygge meldinger, bilder og videoer 

Vi følger Trygg trafikk sin anbefaling om at foresatte tillater sykling fra 5. trinn etter gjennomført opplæring og godkjent sykkelprøve på våren i 4. trinn.

Alle SKAL bruke hjelm når de bruker sykkelen i skoletiden

Brudd på reglene kan før til

Håndtering av uønsket atferd og brudd på reglene for orden og oppførsel er i stor grad en del av oppdrageransvaret hjem, skole og SFO har. Man må alltid vurdere graden av forseelsen til hvilket tiltak man setter inn. Barna får alltid forklare seg før det avgjøres hva som skal skje.

 • Tilsnakk av ansatt ved skolen 
 • Foresatte informeres om regelbruddet 
 • Samtale med ledelsen 
 • Innkalle foresatte til samtale 
 • Skriftlig melding til foresatte 
 • Beskjed om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for 
 • For å forhindre krenkende adferd/ mobbing av medelev kan man i særskilte tilfeller:
  • Bli pålagt å være til stede før/ etter skoletid 
  • Bli pålagt å oppholde seg på et begrenset område av skolens areal ute eller inne 
  • Følges av en voksen hele dagen 
 • Bortvisning fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av skoledagen (oppll. §§ 210 og 8-13) 
 • Midlertidig eller permanent gruppebytte 
 • Midlertidig eller permanent skolebytte (oppll. §§ 8-1) 

Skolen vil normalt anmelde straffbare forhold til politiet. 

Erstatningsansvar 

Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/ eller elevens foresatte bli erstatningsansvarlige. Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell. 

 • Nye skolebøker som ødelegges/mistes må erstattes fullt ut  
 • Brukte bøker må du erstatte med 50 % 
 • Utstyr eller ruter som blir ødelagt/knust erstattes med inntil kr 5.000,- 

Så til slutt - skole og foresatte har sammen med eleven et felles ansvar for at alle barn har det fint på skolen vår. Dette er et samarbeidsprosjekt, og vi oppfordrer alle til å:  

 • Snakke positivt om skolen og medelever med barna dine. Hjelpe dem med å se at en sak har flere sider.  
 • Si ifra til skolen med en gang, dersom det har skjedd noe ubehagelig eller noe vi må finne en løsning på.