Oppholdstider, åpningstider, ferie- og fridager

Oppholdstid

Det kan velges mellom to alternative oppholdstider:

 1. Helplass: mer enn 10 timer per uke
 2. Deltidsplass: til og med 10 timer per uke.

Deltidsløsningen skal beskrives og avtales mellom foreldre og SFO for hele skoleåret.

Det åpnes opp for at eleven kan ha forskjellige dager i like og ulike uker så lenge det er en fast ordning.

Det gis anledning til å kjøpe enkeltdager. Dette skal avtales med SFO-leder senest 14 dager i forveien. Unntaksvis kan denne regelen fravikes.

Fra skoleåret 2022/2023 vil 1. trinn få tilbud om gratistimer i SFO. Les om det her. 

Åpningstider

Skolefritidsordningen holder åpent 9,5 timer på hverdager i tidsrommet 07:00-17:00. På skoledager er SFO stengt i skoletiden.

Skolefritidsordningen velger selv åpningstider etter behandling i Samarbeidsutvalget.

Følgende alternativer finnes:

 • 7:00-16:30
 • 7:15-16:45
 • 7:30-17:00

På hjemmesiden til den enkelte skole/SFO finner du åpningstidene som har blitt bestemt.

Ferie- og fridager

Skolefritidsordningen holder stengt:

 • uke 28, 29 og 30
 • 5 plandager – disse avholdes til vanlig samtidig med skolens plandager eller andre dager der skolene er stengt.
 • mellom jul og nyttår
 • mandag, tirsdag og onsdag i påskeuken

Dager der skolen er stengt og SFO åpen, har eleven SFO-tilbud også i ordinær skoletid. Elevers som har deltidstilbud, har tre valgfrie dager i SFO i ferieukene, utenom feriedager SFO er stengt. For elever som har et deltidstilbud gis det anledning til å kjøpe enkeltdager i tillegg.

Foreldrebetaling

Satser for SFO fra og med 1. august 2021. Prisene inkluderer kost.

Oppholdstid fra 1. august 2021 Pris pr mnd
Helplass (mer enn 10 timer pr uke) kr 3 230
Deltidsplass (til og med 10 timer pr uke) kr 2 422
Kjøp av enkeltdager
Enkeltdag når skolen er åpen kr 285
Enkeltdag når skolen er stengt kr 514

Redusert foreldrebetaling

Moderasjonsordning i SFO fra august 2021

Fra august vil det tre i kraft en ny moderasjonsordning for SFO.
 
Den består av:
 • Gratis SFO for barn med særskilte behov som går på 5., 6. eller 7. trinn og ønsker et tilbud i SFO
 • Inntektsgradert foreldrebetaling for familier med samlet husholdningsinntekt på mindre enn 592 167 kr. Foreldrebetalingen skal maksimalt utgjøre 6% av husholdningens samlede person- og kapitalinntekt. Ordningen er for elever på 1. -4. trinn og er hjemlet i forskrift til opplæringslova § 1B
  For deltidplass i SFO betaler du ¾ av en inntektsgradert helplass, jf.  K-sak 12/20 om innføring av ny statlig moderasjonsordning i SFO.
 • Foresatte som har vedtak om redusert foreldrebetaling, betaler 50% av prisen for enkeltdag.

Om søknadsprosessen

Hva er en husholdning?

Med husholdning menes ektefeller, partnere og samboere som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Er dere samboere uten felles barn må, må dere krysse av for dette i skjemaet. For foreldre med delt omsorg, beregnes foreldrebetalingen etter inntekten til husholdningen til den forelderen som har barnet folkeregistrert på sin adresse. 

Dokumentasjon av inntekt

Det er husholdningens samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt som er beregningsgrunnlaget for foreldrebetalingen. Det er skattemeldingen fra 2020 som legges til grunn. Dokumentasjon på inntekt må legges ved søknaden. Kommunen kan også innhente skatteopplysninger fra Skattedirektoratet, jf. forskrift til opplæringsloven § 1B. Ved å søke om redusert betaling, samtykker du til at kommunen kan innhente dine skatteopplysninger. De som ikke har skattemelding, for eksempel som følge av for kort botid i Norge, må legge frem annen dokumentasjon for inntekt.

Søknadsfrist

Det søkes for ett barnehage- og skoleår av gangen. Søknadsfristen for nytt barnehage- og skoleår er 1. august 2021. Søker du før 1. august, gjelder kommunens vedtak fra 1. august og ut barnehage- og skoleåret. På grunn av kommunens saksbehandlingstid, kan det være at du må betale full pris i august selv om du søker innen fristen 1. august. Dette vil refunderes på neste faktura. 

Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut barnehage- og skoleåret. Det betyr at kommunen behandler søknader fortløpende, og at du når som helst i barnehage- og skoleåret kan søke.

Kommunens saksgang ved forsinket og manglende betaling

 • 1. purring ved manglende betaling er en påminnelse.
 • 2. purring er en betalingsoppfordring med varsel om rettslig inkasso ved mislighold.
 • I fakturaen varsles det også om at plassen kan bli sagt opp.
 • Dersom 2. purring ikke er innbetalt innen forfall, og skyldner heller ikke har inngått en nedbetalingsplan med kommunen, går saken til rettslig inkasso.
 • Når en sak har gått til rettslig inkasso blir plassen sagt opp. Den aktuelle enhet fatter da vedtak om oppsigelse. Etter oppsagt plass må foresatte søke plass på nytt.
 • Det er økonomiavdelingen i kommunen som er innkrever. Det vil si at det er økonomiavdelingen som skal kontaktes i forbindelse med forsinket og manglende betaling, herunder avtale om nedbetalingsplan o.l.

Justerte priser i SFO fra 1. august 2022

Ås kommune indeksregulerer foreldrebetalingen i SFO i august hvert år. Prisene øker med 2,7 % fra 01.08.2022. Elever født i 2016 har rett til 12 timer gratis kjernetid i SFO, eller fratrekk gratis kjernetid ved helplass.

Satser for SFO fra og med 1. august 2022 til 31.07.2023 
Prisene inkluderer kost. 

Oppholdstid fra 1. august 2022 

Pris pr mnd 

Helplass (mer enn 10 timer pr uke) 

kr 3 317 

Deltidsplass (til og med 10 timer pr uke) 

kr 2 488 

Kjøp av enkeltdager

Enkeltdag når skolen er åpen 

kr    293 

Enkeltdag når skolen er stengt 

kr    528 

Inntektsgrensen for redusert foreldrebetaling, økes til samlet husholdningsinntekt på mindre enn 608 117 kr. 

Oppsigelse eller endring av tilbud

Oppsigelse av plass og endring av oppholdstiden skal skje med minimum 1 måneds varsel, med virkning fra den 1. i påfølgende måned. Dette gjelder bare i perioden fra 1. september til 1. april.

Oppsigelse og endring av oppholdstid for månedene april, mai og juni må skje innen 1. mars. Kan fravikes ved spesielle tilfeller ved skriftlig søknad til rektor.

Skal plassen sies opp fra og med 1. august, må dette gjøres innen 1. juni.

Søknad om endret oppholdstid eller oppsigelse skal gjøres via Oppvekstportalen.

Søk ny plass, endre plass eller si opp plass i SFO

Du må logge deg inn i oppvekstportalen  for å søke om SFO-plass eller for å endre/ si opp plassen.
 
Skal du søke ny plass, logger du inn og velger Søk SFO her. Deretter legger du til den skolen barnet går på. Bekreftet SFO- plass har eleven ut 4. trinn, med mindre foresatte endrer eller sier opp plassen.
 
Skal du endre SFO-plassen fra heltid til deltid, eller deltid til heltid, logger du inn og velger <Min side> og <Mine plasseringer>. Her finner du <Søke om endret oppholdstid>. Du skal ikke legge inn en ny søknad om heltid eller deltid, kun endre den eksisterende plassen. 
 
Skal du si opp SFO- plassen logger du inn og velger <Min side> og <Mine plasseringer>. Her finner du <Si opp plassen>.
 
Ta kontakt med egen SFO for brukerstøtte.

Opptaksperiode

Hovedopptaket til skolefritidsordningen skjer til den enkelte skole innen 15. mars hvert år.

Bekreftet SFO-plass løper frem til og med 4. trinn med mindre den sies opp. Tildeling av plass ved hovedopptak gjelder fra 1. august, og det må betales fra denne dato.