Søk om skoleskyss

Alle foresatte som ønsker gratis skoleskyss for sitt barn, må søke om dette. Alle foreldre som ønsker gratis skoleskyss for sitt barn, må søke om dette. Det må søkes for hvert skoleår.

Elever kan ha rett til gratis skoleskyss grunnet:

  • Avstand
  • Særlig trafikkfarlig eller vanskelig skolevei
  • Funksjonshemming eller midlertidig skade/sykdom.

Retten til gratis skoleskyss gjelder ikke til SFO, unntatt for elever med funksjonsnedsettelse eller skade /sykdom. Skoleskyss er tilpasset skolens start- og sluttider. Elever med vedtak om skoleskyss kan benytte skyss de dagene de ikke benytter seg av SFO.

Her søker du om skoleskyss

Avstand

Elever hvor avstand mellom bosted og skole overstiger lovens avstandskrav, etter korteste farbare vei, har rett på gratis skoleskyss. Opplæringsloven har fastsatt at følgende avstander gir rett til gratis skyss, for elever på:

  • 1. trinn: 2 km
  • 2. – 10. trinn: 4 km

Hvordan måles avstanden?

Skoleveien skal regnes fra dør til dør etter farbar vei. "Farbar vei" er en vei som er åpen for fri ferdsel til fots. Det kan være både offentlig og privat vei, gårdsvei, sti osv. Det er den korteste veien som eleven kan benytte for å gå til og fra skolen som skal legges til grunn ved måling av avstand. Alle strekninger som er tillatt og farbar for gående kan inngå i målingen av avstand, ikke den korteste bilvei eller den trasé bussen kjører. Skoleveien skal beregnes som avstanden mellom inngangsdør hjemme og inngangsdør på skolen.

Hvordan søker jeg og hvem behandler søknaden?

Foresatte søker via Ås kommunes elektroniske skjema. Kryss av for avstand i skjemaet. Det er Viken fylkeskommune ved Ruter som behandler søknaden.

Delt bosted

Elever med to bosteder har rett på skyss fra begge hjem jf. udir-3-2009. Retten til skoleskyss gjelder fra begge hjem ved delt bosted forutsatt at de oppfyller vilkåret i oppll. § 7-1 eller § 7-3. Det må dokumenteres at det foreligger en rimelig fast, planlagt og regelmessig ordning eller en rettslig fastsatt deling. Dokumentasjonen skal være fysisk undertegnet av begge foresatte og skal vise elevens bostedsmønster. Det må fremgå av dokumentasjonen når eleven skal bo på hvilket bosted, f.eks. partalls uker hor mor og oddetallsuker hos far, tirsdager- onsdager hos mor i oddetallsuker og resten hos far.

Hvordan søker jeg og hvem behandler søknaden?

Foresatte søker via Ås kommunes elektroniske skjema. Kryss av for delt bosted i søknadsskjemaet, fyll inn avstanden til skolen og last opp dokumentasjon som beskrevet over på siste side i søknadsskjemaet. Elevens skole videresender søknaden og dokumentasjonen til Viken fylkeskommune ved Ruter, som behandler søknaden.

Særlig trafikkfarlig eller vanskelig skolevei

Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett på skyss uavhengig av avstand. All ferdsel i trafikk innebærer en viss risiko, men dette er likevel ikke tilstrekkelig til å få skyss på ovennevnte grunnlaget. Faren ved å ferdes på den aktuelle strekningen det søkes skyss for må være utenom det vanlige farlig, altså en «særlig risiko» for barnet det gjelder.

Søknader om skoleskyss grunnet særlig farlig skolevei, behandles etter kommunens forskrift om skoleskyss. I forskriften har Ås kommune, ved kommunestyret, definert hvilke strekninger som vurderes som særlig trafikkfarlige. Vedtak om skoleskyss er enkeltvedtak og fattes på bakgrunn av en individuell vurdering av den enkelte elevs forutsettinger til å ferdes på veien det søkes skyss for.

Hvordan søker jeg og hvem behandler søknaden?

Foresatte søker via Ås kommunes elektroniske skjema. Kryss av for særlig farlig skolevei og skriv hvilken strekning eleven må gå langs. Det er rektor på elevens skole som behandler søknaden.  

Funksjonshemming eller midlertidig skade/sykdom

Opplæringsloven § 7-3 gir elever som har behov for skyss grunnet funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom rett på gratis skyss mellom bosted og opplæringssted uavhengig av avstand. Det er ikke tilstrekkelig at eleven har en funksjonshemming, skade eller sykdom. Det kreves at funksjonshemmingen, skaden eller sykdommen gjør det nødvendig med skoleskyss.

Behovet for skyss må dokumenteres gjennom erklæring fra sakkyndig, f.eks lege eller psykolog. Det er ikke funksjonshemmingen, skaden eller sykdommen som sådan som skal dokumenteres, men hva som fører til at denne tilstanden gjør at eleven har behov for skyss til og fra skolen.

Hvordan søker jeg og hvem behandler søknaden?

Foresatte søker via Ås kommunes elektroniske skjema. Kryss av for funksjonshemming eller skade i skjemaet. I tillegg må du levere legeattest fysisk til skolen. Elevens skole videresender søknaden og dokumentasjonen til Viken fylkeskommune ved Ruter, som behandler søknaden.

Reisetid

Lovverket setter ikke maksimaltid for skoleskyss, men skyssen skal være forsvarlig og reisetiden skal være akseptabel. I Viken fylkeskommune, skal reisetiden søkes begrenset til:

  • 45 minutter for 1. – 3. trinn
  • 60 minutter for 4. – 6. trinn
  • 75 minutter for 7.- 10. trinn

Dette inkluderer elvenes reise- og ventetid hver vei, beregnet etter skolens ordinære star- og sluttider, og skal omfatte gang-, vente- og reisetid på transportmiddelet.

Reisetid gjelder kun for elever som har vedtak om skoleskyss etter oppll. § 7-1 eller § 7-3.

Rett til nødvendig reisefølge eller nødvendig tilsyn

Elever har rett til nødvendig reisefølge og nødvendig tilsyn, jf. opplæringsloven § 7-4

Dette gjelder uavhengig av hvilket grunnlag elevens rett til skyss er utledet fra. Retten er ikke begrenset til elever med funksjonshemming eller funksjonsnedsettelser, selv om reisefølge ofte vil være mest relevant for disse elevene. Kommunen avgjør om elever har rett til reisefølge/tilsyn etter oppll. § 7-4, og dette vurderes konkret for hver enkelt elev.

Det kan søkes om nødvendig reisefølge/tilsyn via Ås kommunes eDialog. Det er virksomhetsleder grunnskole som behandler søknaden.