Ås kommune har til sammen 15 fastlegehjemler, og har gjennom en årrekke hatt et av landets mest stabile fastlegekorps.

Fastlegen skal kunne tilby deg både planlagte konsultasjoner og til en viss grad også øyeblikkelig hjelp innenfor kontorets åpningstider. I forbindelse med ferieavvikling sommer, jul og påske, vikarierer alle fastlegene i Ås kommune for hverandre. Det finnes mer detaljert informasjon om hvert enkelt legekontor lenger ned på siden.

I tillegg til fastlegene, har kommunen også leger ansatt i kommunal administrasjon og ved Moer sykehjem, Moertunet og på helsestasjonen. Kommunen har også til enhver tid også tre LIS1 (lege i spesialisering del 1, tidligere kjent som turnusleger), hvorav to er knyttet til Ås kommunale fastlegekontor og én til Da Vinci-klinikken. Dette er fullverdige leger som er i starten av sin spesialisering, og kommer rett fra et års tjeneste på sykehus. LIS1 tjenestegjør hos oss et halvt år, og det kommer nye hver 1. mars og 1. september. 

Fastlegeordningen og de kommunale legetjenestene er i endring, og Ås kommune jobber med å utarbeide en temaplan for legetjenestene som skal gi retning og ruste kommunen for å kunne tilby gode fastlegetjenester og andre legetjenester til alle våre innbyggere også i årene som kommer.

I tilfeller hvor du har behov for akutt legehjelp og din fastlege ikke har flere timer ledig, kontakt Follo legevakt på Ski sykehus på telefonnummer 116 117. Disse holder åpent hele døgnet, alle dager. Ved mistanke om akutt livstruende tilstand, bør man ringe medisinsk nødnummer 113.

Informasjon om hvordan du bytter fastlege finner du på helsenorge.no.

Mange fastleger tilbyr sine pasienter bestilling av time og fornying av resept på helsenorge.no.

Administrativt ansvarlig for fastlegeordningen i Ås kommune er Helene Steen Dalbye, enhetsleder Fastlegeordningen og Ås kommunale fastlegekontor. Kommuneoverlegen er medisinskfaglig rådgiver for kommunens arbeid med fastlegeordningen.

Kommuneoverlege

Kommuneoverlege i Ås kommune er Ådne Dæhlin.

 • E-post: post@as.kommune.no (ikke send sensitiv informasjon på e-post)
 • Telefon via kommunens sentralbord: 64 96 20 00 (kommuneoverlegens telefontid for publikum er tirsdager og torsdager kl. 10.00 til 11.00)
 • Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås

Kommuneoverlegen har kontor på Ås rådhus, og er organisatorisk plassert i fagstab under kommunedirektøren.

Kommuneoverlegens oppgaver er blant annet innen: Medisinskfaglig rådgivning av kommunen, smittevern, folkehelse, miljørettet helsevern og helseberedskap, samt enkelte oppgaver innen fastlegeordningen og psykisk helsevern.

Ås kommunale fastlegekontor

Leger

 • Faruk Busuladzic
 • Solveig Elise Thorsnes
 • Julien Vibert
 • Vuk Palibrk
 • To LIS1 (turnusleger)

Kontaktinformasjon

Telefonnummer: 64 97 43 20 (telefontid kl. 09.00–11.00)
Adresse: Tunveien 2, 1430 Ås
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås

Se hjemmeside for SMS-bestilling av timer: www.askommunalefastlegekontor.no

Åpningstider

 • Mandag til fredag: kl. 08.00–15.00

Da Vinci-klinikken

Leger

 • Christos Glavas
 • Tatjana Haddeland
 • Én LIS1 (turnuslege)

Kontaktinformasjon

Telefonnummer: 910 06 639. Telefonen er åpen mandag, onsdag, torsdag kl. 9–11.30 og 13–15, samt fredager kl. 9–11. Tirsdager stengt.
Adresse: Tamburveien 5, 1406 Ski

Hjemmeside: www.davinciklinikken.no

Online timebestilling: helsenorge.no

Åpningstider

 • Mandag: kl. 08.00–15.00
 • Tirsdag: stengt
 • Onsdag: kl. 08.00–15.00
 • Torsdag: kl. 08.00–15.00
 • Fredag: kl. 08.00–12.00

Åsvang legekontor (tidligere Det blå huset legesenter)

Leger

 • May Berit Barli
 • Unni-Britt Sørli

Kontaktinformasjon

Telefonnummer: 64 97 31 40
Adresse: Raveien 6 A, 1430 Ås
Postadresse: Postboks 140, 1431 Ås

Online timebestilling, e-konsultasjon og reseptbestilling gjøres via PasientSky sin app eller nettside.

Se mer informasjon på legesenterets hjemmeside: www.detblahusetlegesenter.no

Åpningstider

 • Mandag til torsdag: kl. 08.45–15.00
 • Fredag: kl. 08.45–12.00

Moerveien legesenter

Leger

 • Ole Grytten
 • Maria Bjerkreim Garder
 • Mikal Magnus Ursin

Kontaktinformasjon

Telefonnummer: 64 97 44 80 (telefontid: kl. 09.00–12.00 og 13.00–15.00)
Adresse: Moerveien 14, 1430 Ås
Postadresse: Postboks 113, 1431 Ås

Online timebestilling: helsenorge.no

Åpningstider

Mandag til fredag: kl. 08.00–15.00

Vinterbro legesenter

Vinterbro legesenter er to legekontorer som er samlokalisert i 3. etasje på Vinterbro-senteret.

Adresse: Sjøskogenveien 7, 1407 Vinterbro
Postadresse: Postboks 25, 1429 Vinterbro

Sjøskogen legekontor

Lege: Tore Olai Høghjelle

Dr. Amir Waqas Ali er vikar for dr. Høghjelle frem til 1.6.26.

Telefonnummer: 64 94 55 02

Åpningstider

 • Tirsdag: kl. 12.00–16.00
 • Onsdag og torsdag: kl. 09.00–16.00
 • Vanligvis stengt mandag og fredag, men se www.dokter.no for drop-in-timer

Dr. Ali legger per i dag opp til utvidede åpningstider, og holder stort sett åpent kl. 08.20–15.40 alle hverdager, og noe kortere på fredager.

Vinterbro legekontor

Lege: Audun Zapffe

Telefonnummer: 466 83 740

Åpningstider

 • Mandag og onsdag: kl. 08.30–16.00
 • Tirsdag og torsdag: kl. 08.30–12.00
 • Fredag: stengt

Ås legekontor (Angelica Scorpios)

Kontaktinformasjon

SMS-tjeneste er foretrukket kontaktmåte: Send SMS via HelseRespons til nummer 2097: ÅSLEGE (skriv inn din beskjed). En melding kan se slik ut: ÅSLEGE Ola Hansen ønsker time, gjerne i neste uke.Kontoret har telefonnummer 64 97 30 50.
Adresse: Myrveien 2, 1430 Ås

Åpningstider

 • Mandag, tirsdag og fredag: kl. 09.00–15.00
 • Onsdag og torsdag: stengt

Sentrum legesenter Ås (Carl Göran Åkerberg)

Dr. Åkerberg ga fra 18.12.23 videre sin fastlegehjemmel i Ås kommune. Kommunen ønsker å rette en stor takk til ham for hans innsats for pasientene gjennom mange år!

Overgangsperiode

Det er kommunens plikt å sørge for fastlege til alle som per i dag er pasienter på dr. Åkerberg sin tidligere liste. Kommunen har derfor ansatt en fulltidsvikar på listen fra 11.3.24. Legen heter Vi Dan Hien Nguyen.

Vikaren har kontor ved resepsjonen ved hovedinngangen på Moer helsehus (Tunveien 2, 1430 Ås). I en overgangsperiode heter legesenteret «Fastlegekontor uten fast lege». Kommunen jobber på sikt for at denne listen skal bli del av et nytt legesenter med flere leger.

For å bestille time hos vikaren, kontakter man Ås kommunale fastlegekontor. Dette er fordi «Fastlegekontor uten fast lege» per i dag ikke har eget støttepersonell. Åpningstider er mandag til fredag fra kl. 08.00 til 15.00. Telefonnummer er 64 97 43 20, med telefontid hverdager kl. 09.00 til 11.00. Per i dag er eneste mulighet for å bestille time å ta kontakt per telefon, eller ved å bestille time i skranken.

Journalsystem

«Fastlegekontor uten fast lege» har i en periode begrenset tilgang til pasientenes sykehistorie. Legekontoret kan likevel hjelpe pasienter på listen som har byttet fastlege med å overføre journal til ny lege.

Listen er fortsatt låst for videre inntak, og det er derfor per i dag ikke mulig for nye pasienter å få plass på listen eller å stå på venteliste til plass.

Nettsiden oppdateres forløpende.

Skoleveien legesenter (Bjarne Oleg Vig)

Etter 33 år som allmennlege i Ås kommune, sa dr. Bjarne Oleg Vig opp sin fastlegehjemmel med virkning fra 1. august 2022. Kontoret ble dermed lagt ned fra denne datoen. Kommunen er takknemlig for den store jobben han har lagt ned over mange år.

1. oktober 2022 ble alle gjenværende pasienter på dr. Vig sin liste overført til ny fastlege dr. Tatjana Haddeland ved Da Vinci-klinikken på Solberg.

9. november 2022 ble også alle elektroniske pasientjournaler for Skoleveien legesenter overført til Da Vinci-klinikken. Dersom tidligere pasienter hos dr. Vig ønsker sin pasientjournal overført til ny lege et annet sted, kan de ta kontakt direkte med Da Vinci-klinikken om dette. Opplys da om egne personalia og navn og praksissted for ny fastlege.