1. Formål og målgruppe

Forskriften skal gi informasjon om regelverket for skoleskyss og bidra til lik behandling av saker om skoleskyss. Forskriften omfatter alle elever i grunnskolen i Ås. Retten til skyss gjelder ikke til og fra SFO, med unntak av barn med funksjonshemming. 

Forskriften er forankret i kapittel 7 i opplæringsloven. For elever i friskoler er retten til skyss regulert friskoleloven § 3-7, der det vises til opplæringsloven §§ 7-1 og 7-3.

2. Rett til skoleskyss

Elever kan ha krav på skoleskyss på bakgrunn av avstand eller særlig trafikkfarlig/ vanskelig vei, jf. opplæringsloven § 7-1. Elever kan også ha krav på skoleskyss på bakgrunn av funksjonshemming eller midlertidig skade/ sykdom, jf. opplæringsloven §7-3.

2.1 Avstand
Elever på 1. trinn som bor mer enn 2 kilometer fra skolen og elever på 2. til 10. trinn som bor mer enn 4 kilometer fra skolen har rett til skyss.

Skoleveien skal regnes fra dør til dør etter korteste farbare vei. Med farbar vei menes en vei som er åpen for allmenn ferdsel til fots.

2.2 Særlig farlig eller vanskelig skolevei
Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til skyss uten hensyn til veilengden.

Innvilget skyss på bakgrunn av særlig trafikkfarlig vei, kan organiseres slik at eleven kun kjøres den strekningen som særlig farlig eller vanskelig.

2.3 Funksjonshemming eller midlertidig skade

Elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom hjemmet og opplæringsstedet. Legeerklæring må fremlegges. I legeerklæringen må det begrunnes hvorfor eleven har behov for skoleskyss.

2.4 Reisetid
Skyssen organiseres på rimeligst mulig måte og innenfor akseptabel ventetid, gangtid og tid med transportmiddelet. Dette skal sees i sammenheng. Elevens samlede reise- og ventetid søkes begrenset til:

  • 45 min (hver vei) for 1. – 3. trinn
  • 60 min (hver vei) for 4. – 6. trinn
  • 75 min (hver vei) for 7. – 10. trinn

2.5 Skyss til SFO for funksjonshemmede elever 
Elever med funksjonshemming på 1. – 7. trinn med plass i SFO har rett til skyss til og fra SFO, jf. opplæringsloven §§ 7-3 og 13-7. Retten til skyss gjelder uavhengig av avstanden mellom hjemmet og SFO. Retten omfatter ikke skyss i skoleferiene.

Funksjonshemmede elever på 8. – 10. trinn som benytter seg av et kommunalt tilbud tilsvarende SFO, har rett til skyss til og fra dette tilbudet, også på skolens fridager, herunder skoleferier, plandager og øvrige fridager, når tilbudet er åpent.

2.6 Skyss til SFO på skolens fridager for elever ved Follo barne- og ungdomsskole og Rustadtunet

Elever ved Follo barne- og ungdomsskole og elever ved Rustadtunet har rett til skyss til og fra SFO på skolens fridager, herunder skoleferier, plandager og øvrige fridager, når SFO er åpen.

2.7 Voksenopplæring

Voksne som ikke har fullført grunnskolen, og som bor mer enn 4 kilometer fra skolen, har rett til skyss når de får grunnskoleopplæring. Voksne som på grunn av funksjonshemming, sykdom eller skade har behov for det, har rett til skyss uten hensyn til veilengden når de får grunnskoleopplæring, jf. opplæringsloven. § 4A-7.

3. Saksbehandling

3. Saksbehandling

Foresatte må søke om skoleskyss via kommunens elektroniske søknadsskjema. Søkes det på bakgrunn av sykdom/ funksjonshemming, lastes legeerklæring opp i søknadsskjemaet. Eventuelt leveres denne til skolen, jf. denne forskriftens kap. 2.3. Fylkeskommunen v/Ruter AS fatter enkeltvedtak etter avstand og sykdom/ funksjonshemming, jf. denne forskriftens kap. 2.1 og 2.3.

Rektor fatter enkeltvedtak om skoleskyss på grunn av særlig trafikkfarlig eller vanskelig skolevei, jf. denne forskriftens kap. 2.2 og 4.

Vedtak om en elevs rett til skoleskyss er et enkeltvedtak som kan påklages, jf. forvaltningsloven §§ 2, 28 og 29. En eventuell klage skal sendes til den som fattet vedtaket.

4. Særlig trafikkfarlig og/eller vanskelig skolevei i Ås

I Ås kommune er følgende områder forhåndsdefinert som særskilt trafikkfarlig, jf. opplæringsloven §7-1 første ledd og denne forskriftens pkt. 2.2. Det gjøres individuell vurdering av alle søknader.

Skoler og områder

Vurdering

Brønnerud skole:

Kongeveien:
Strekningen fra Bølstad Bru til krysset der Kongeveien går over i Kirkeveien/ innkjøringen til Ås kirke


Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 1.- 7. trinn.

Drøbakveien
Kryssing av Drøbakveien Fv152 ved Åsulvsvei.

Kryssing vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 1.– 7. trinn, fra og med uke 41 t.o.m. uke 7 / vinterskyss.

Nordby skole:

Kongeveien:
Strekningen fra Bøstad Bru/ Teigen til Melbykrysset

Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 1.- 7. trinn

Sundbyveien:
Strekningen fra Vassum/Årungen til Melbykrysset

Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 1.- 7. trinn

Nessetveien:
Kryssing av Nessetveien, for strekket fra rundkjøring i krysset Nessetveien/ Fv 156 Nesoddveien til Nessetveien 124

 

Kryssingen av Nessetveien vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 1.- 4. trinn

Nessetveien:
Kryssing av Nessetveien, for strekket Nessetveien 104-120


Kryssingen av Nessetveien vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 1.- 7. trinn

Rustad skole:

Skuterudsletta:
Kryssing av Fv152 ved Skuterudsletta

Kryssingen vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 1.– 4. trinn. Kryssingen vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 5.– 7. trinn, fra og med uke 41 t.o.m. uke 7 / vinterskyss.

Åsveien:
Kryssing av Fv152/ Åsveien ved Kjølstad. Strekningen fra Holstad til Ski.


Kryssingen vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 1. – 4 trinn.

E18:
Kryssing av E18 langs Østensjø

Kryssingen vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 1. – 4 trinn.

Sjøskogen skole:

Ingen områder

Solberg skole:

Sneisletta:
Kryssing av E 18 på Sneissletta.

Kryssingen vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 1. – 7. trinn

Åsgård skole:

Brekkeveien Sør:
Strekningen fra krysset Brekkeveien/ Bjørkeveien og sørover på Brekkeveien

Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig for 1.– 7. trinn, fra og med uke 41 t.o.m.
uke 7 / vinterskyss

Nordbytun ungdomsskole:

Kongeveien:
Strekningen fra Bøstad Bru/ Teigen til Melbykrysset

Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 8.-10. trinn.

Ås ungdomsskole:

Skuterudsletta:
Kryssing av Fv152 ved Skuterudsletta

Kryssingen vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 8.– 10. trinn, fra og med uke 41 t.o.m. uke 7 / vinterskyss

Kongeveien:
Strekningen fra Bølstad Bru til krysset der Kongeveien går over i Kirkeveien/ innkjøringen til Ås kirke


Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 8.– 10. trinn.

5. Særordninger

Midlertidige særordninger kan bli gjennomført når geografiske, trafikkmessige eller klimatiske forhold tilsier det. De kan gjelde hele eller i deler av skoleåret.

6. Endring av retningslinje

Hovedutvalg for oppvekst- og kultur kan endre denne forskriften.