Hvilke tegninger må sendes inn?

Vanligvis skal følgende tegninger følge søknaden:
 
 • Situasjonsplan
 • Plantegning av alle etasjer (også kjeller).
 • Fasadetegninger av alle fasader.
 • Snittegning som viser et typisk snitt gjennom bygning/tilbygg/påbygg.
 • I en del tilfeller kan det også være aktuelt å kreve innsendt profiltegninger, gateoppriss o.l.
For tomter med vanskelig topografi eller når det er behov kan det være nødvendig å sende inn utomhusplan.
 
Ved større og kompliserte tiltak kan det være nødvendig med større krav til tegninger.

Krav til innhold i tegningene

Tegningene må være fagmessig utført. For endringer (tilbygg, fasadeendring etc.) på eksisterende bolig må tegninger vise hele bygget. Videre skal tegningene;
 
 • være i målestokk (vanligvis 1:100 eller 1:50)
 • være målsatt (størrelser og innvendige arealer)
 • være påført romfunksjon, romareal og lysflater
 • vise forhold før og etter ombygging/tilbygging
 • vise eksisterende og planert terreng langs fasadene og frem til krysningspunkt mellom nytt og gammelt terreng
 • vise gjennomsnittlig terrenghøyde rundt bygget og målsetting for møne- og gesimshøyde
 • vise kotehøyde
 • vise faste innredninger i bygget/tilbygget  
Aller helst ønsker kommunene å motta tegninger elektronisk og på pdf-format.