Bebygd areal beregnes etter TEK17 §5-2. Alle bygninger, konstruksjoner over bakken og åpent overbygd areal, samt nødvendig parkeringsareal inngår i beregningen av bebygd areal (BYA) på tomta og angir hvor stor del som skal være ubebygd. For en gitt prosent bebygd areal (%-BYA) vil bygningsarealet variere med arealet av tomta. Store tomter kan dermed bebygges med tilsvarende store bygninger. 

Grad+av+utnytting2.PNG

Når det i en arealplanbestemmelse er angitt prosent bebygd areal for en tomt ( f.eks. 25 %-BYA), blir bestemmelsen forstått som en øvre grense for tillatt bebygd areal. Man kan altså ikke runde av utregningen av tomtas prosent bebygd areal, f.eks. fra 20,1 til 20 %-BYA.

Grad+av+utnytting.PNG

For deltaljert beskrivelse av hva som skal medregnes i bebygd areal, se veileder for grad av utnytting, side 18-24.

Hva er arealet på tomten din?

Arealet på din eiendom finner du ved å søke etter din eiendom på kartsiden vår. Vent til siden er ferdig lastet, og søk på din eiendom. På venstre side under "matrikkelenhet" vil du finner arealet i informasjonen som blir synlig når du åpner rullegardinen.
 
 
Du har nå funnet arealet av eiendommen, men du må i tillegg se på gjeldende reguleringsplan. Det er kun arealet regulert til formålet (bolig for boligbebyggelse, gul farge i regulerings- og kommuneplan) som kan brukes i beregningen. Er hele eiendommen din regulert til bolig kan du benytte arealet du fant i forrige steg. Er deler av eiendommen regulert til annet formål (f.eks. vei) må dette arealet trekkes fra arealet fra forrige steg.

Eksempel:
Reguleringsplan_eksempel.PNG

I bildet over ser du utsnitt av en reguleringsplan. De røde linjene er eiendomsgrensene for eiendommen. Det gule området er regulert til boligformål, til høyre (øst) er det et areal markert i lys grå som ligger innenfor eiendomsgrensen. Dette arealet må fjernes for å beregne grad av utnytting. For å finne arealet kan du bruke måleverktøyet i Follokart (Brukermanual for måling). Syns du dette er vanskelig kan du ringe byggesaksavdelingen i åpningstiden, så hjelper de deg med å finne riktig areal. I eksempelet over er hele eiendommen 1955 m2. Arealet av området som er vist med lys grå farge (regulert til "Annen veigrunn" i dette tilfellet) er beregnet til 57 m2. Arealet som brukes for beregning av grad av utnytting blir da: 1955 m2 - 57 m2 = 1898 m2. Legg også merke til den punkterte svarte linjen til høyre for midten av bildet. Dette er byggegrensen. Boligen må plasseres innenfor byggegrensen. I dette eksempelet er det kun byggegrense på en side. Selv om det kun er regulert byggegrense på en side betyr ikke det at du kan bygge en bolig helt inntil eiendomsgrensen på de andre sidene. Du må plassere boligen minimum fire - 4 - meter fra eiendomsgrensen.