Virksomhetsinformasjon

Enhet for forvaltningstjenester er et søknadskontor som behandler søknader om helse- og omsorgstjenester. Søknader vurderes ut fra helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven, og blir saksbehandlet etter forvaltningsloven.
 
Enhet for forvaltningstjenester er også koordinerende enhet i kommunen med arbeidsoppgaver som skal bidra til tverrfaglig samarbeid og god koordinering på tvers av fag og enheter. Enheten har oversikt over aktuelle helse- og omsorgstjenester i kommunen. Koordinerende enhet har overordnet ansvar for arbeid med individuell plan, og har oversikt over ansvarsgrupper.
 
Som koordinerende enhet har vi ansvar for:
 
 • å bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til innbyggerne i kommunen som er i behov av helse- og omsorgstjenester.
 • å informere om kommunens helse- og omsorgstjenester.
 • å veilede kommunens innbyggere om hvor man tar kontakt i forbindelse med behov av andre tilbud.

Hva kan du søke om?

Enhet for forvaltningstjenester behandler søknader om:

 • Hjemmesykepleie
 • Hjemmehjelp
 • Hverdagsrehabilitering
 • Praktisk bistand, opplæring i daglige gjøremål
 • Middagslevering
 • Trygghetsalarm
 • Omsorgsbolig
 • Brukerstyrt personlig assistent
 • Omsorgslønn
 • Rus- og psykisk helsetjeneste
 • Fysioterapi
 • Ergoterapi og hjelpemidler
 • Støttekontakt
 • Individuell plan
 • Bolig for personer med funksjonshemminger
 • Avlastning utenfor institusjon
 • Avlastning i bolig for barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne
 • Dagopphold
 • Aktivitetssenter på Moer sykehjem og Ås Demenssenter
 • Dagtilbud for personer med funksjonshemminger
 • Aktivitetssenter for rus- og psykisk helse
 • Opphold i sykehjem
 • Korttidsopphold/rehabiliteringsopphold
 • Avlastningsopphold
 • Langtidsopphold

Søke om tjenester og saksbehandling

Søknad om tjenester sendes til Enhet for forvaltningstjenester.

 

Vi kartlegger dine behov ut fra søknaden og samtaler med deg.  Hvis vi trenger informasjon fra andre instanser, vil vi først be om tillatelse fra deg før vi vurderer hvilke tjenester du har behov for og hva vi kan tilby. Du vil få et skriftlig vedtak om dette.

Innsatsteam

Innsatsteamet

Innsatsteamet består av faggruppene sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut. De tilbyr tverrfaglig oppfølging i hjemmet i en tidsavgrenset periode,
 
Ta kontakt med enhet for forvaltningstjenester om det er behov for kontakt med innsatsteamet.
 
Hva gjør vi
Innsatsteamet tilbyr opptrening i daglige aktiviteter, og kan bistå deg i å gjenvinne funksjon og mestre dagliglivet etter skade, eller om du har hatt en større endring i funksjon, helse- eller livssituasjon.
 
Vi kommer hjem til deg, og sammen gjør vi en kartlegging av din situasjon og utarbeider mål for hva du synes er viktig å mestre i hverdagen.
 
Aktuelle tiltak
 
 • Kartlegging av helsetilstand og forhold som forringer din mulighet til aktivitet og deltakelse
 • Formidler kunnskap om sykdom og konsekvenser av denne, samt viktige forholdsregler i livsførsel
 • Funksjonsutredning, fysisk funksjonstrening og trening i å utføre og delta i dagliglivsaktiviteter i og utenfor hjemmet
 • Tilrettelegging av bolig/omgivelser og bruk av tekniske hjelpemidler
 

Tidsavgrenset innsats

Vi jobber intensivt sammen med deg i en tidsavgrenset periode der dine mål og ønsker om aktivitet er utgangspunktet for vårt arbeid. Vi samarbeider tett med andre tjenester i kommunen, blant annet hjemmetjenesten når det er behov for videre oppfølging.
 

Hvem kan få oppfølging av innsatsteamet

 • Utskrivningsklare pasienter fra sykehus eller institusjon som har behov for tverrfaglig hjelp
 • Hjemmeboende som har et brått eller gradvis fall i i funksjon, som ønsker å oppnå et bedre funksjonsnivå
 • Du må være motivert for å heve ditt funksjonsnivå / finne nye løsninger på utfordringer i hverdagen

Seniorkontakten

Seniorkontakten er en ressurs for hjemmeboende eldre over 67 år i Ås kommune. Seniorkontakten skal gjennom oppsøkende virksomhet og informasjonsarbeid legge til rette for at eldre kan ta gode valg som fremmer god helse og trygge, aktive og sosiale liv. Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning.
 

Hva kan seniorkontakten hjelpe deg med?

 • Hjemmebesøk tilbys alle hjemmeboende innbyggere uten omfattende kommunale tjenester det året de fyller 75 år.
 • Informasjon, råd og veiledning på temaer som helse, trivsel i hverdagen, sikkerhet i hjemmet, aktiviteter, frivillighet og tjenester i Ås.
 • Foredrag for lag og foreninger, og bidra inn i arrangementer som fremmer et godt liv for eldre.
 
Hvordan tar jeg kontakt?
Ergoterapeut Øystein Dale er seniorkontakt i Ås kommune. Han arbeider 50 prosent som seniorkontakt og 50 prosent med velferdsteknologi. Han treffes på epost oystein.dale@as.kommune.no, tlf. 474 66 750 eller 64 96 25 90.
 
Egenbetalingssatser 2021

Saksbehandling

 • Vi tar kontakt med deg så snart som mulig etter mottatt søknad, senest innen 1 måned
 • Ved mottak av alle søknader vurderer vi behovet for innhenting av tilleggsopplysninger fra søker, lege, sykehus, og/eller andre samarbeidspartnere; herunder diagnose for IPLOS registrering. Vi avklarer om det er behov for hjemmebesøk
 • På bakgrunn av innhentede opplysninger og dialog med deg, vurderer vi om tjenesten du har søkt er det rette for deg.

Vedtaket skal inneholde:

 • Hvilken tjeneste det er søkt på
 • Faktaopplysninger
 • Vurderinger som er foretatt med bakgrunn i kriterier utarbeidet for tjenesten i Ås kommune
 • Hvilke lover som er anvendt for tildeling eller avslag av tjeneste
 • Hvilken tjeneste som er tildelt
 • Begrunnelse for vedtaket
 • Innholdet av tjenesten
 • Klagemuligheter og hvor klagen kan sendes
 • Vedtak fattet av forvaltningsenheten skal underskrives av enhetsleder og saksbehandler