Hva er forvaltningstjenesten?

Enhet for forvaltningstjenester er et søknadskontor som behandler nye søknader om helse- og omsorgstjenester. Søknader vurderes ut fra helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven, og blir saksbehandlet etter forvaltningsloven.
 
Enhet for forvaltningstjenester er også koordinerende enhet i kommunen med arbeidsoppgaver som skal bidra til tverrfaglig samarbeid og god koordinering på tvers av fag og enheter. Enheten har oversikt over aktuelle helse- og omsorgstjenester i kommunen. Koordinerende enhet har overordnet ansvar for arbeid med individuell plan, og har oversikt over ansvarsgrupper.
 
Som koordinerende enhet har vi ansvar for:
 • å bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til innbyggerne i kommunen som er i behov av helse- og omsorgstjenester.
 • å informere om kommunens helse- og omsorgstjenester.
 • å veilede kommunens innbyggere om hvor man tar kontakt i forbindelse med behov av andre tilbud.

Hva kan du søke om?

Enhet for forvaltningstjenester behandler søknader om:

Søke om tjenester og saksbehandling

Søknad om tjenester sendes til Enhet for forvaltningstjenester.

Vi kartlegger dine behov ut fra søknaden og samtaler med deg.  Hvis vi trenger informasjon fra andre instanser, vil vi først be om tillatelse fra deg før vi vurderer hvilke tjenester du har behov for og hva vi kan tilby. Du vil få et skriftlig vedtak om dette.

Saksbehandling

 • Vi tar kontakt med deg så snart som mulig etter mottatt søknad, senest innen 1 måned
 • Ved mottak av alle søknader vurderer vi behovet for innhenting av tilleggsopplysninger fra søker, lege, sykehus, og/eller andre samarbeidspartnere; herunder diagnose for IPLOS registrering. Vi avklarer om det er behov for hjemmebesøk
 • På bakgrunn av innhentede opplysninger og dialog med deg, vurderer vi om tjenesten du har søkt er det rette for deg.

Vedtaket skal inneholde:

 • Hvilken tjeneste det er søkt på
 • Faktaopplysninger
 • Vurderinger som er foretatt med bakgrunn i kriterier utarbeidet for tjenesten i Ås kommune
 • Hvilke lover som er anvendt for tildeling eller avslag av tjeneste
 • Hvilken tjeneste som er tildelt
 • Begrunnelse for vedtaket
 • Innholdet av tjenesten
 • Klagemuligheter og hvor klagen kan sendes
 • Vedtak fattet av forvaltningsenheten skal underskrives av enhetsleder og saksbehandler