Om Ljungbyveien

Avlastningsboligen er et tilbud og et forebyggende tiltak til familier med særlig tyngende omsorgsarbeid for hjemmeboende barn. Tjenesten gis til familier som bor eller oppholder seg i Ås kommune.

Tjenesten skal bidra til at det enkelte barnet skal oppleve trygghet, omsorg, mestring og mulighet til en aktiv og positiv tilværelse blant annet gjennom:

 • Hjelp og opplæring i ADL-ferdigheter og positiv atferd
 • Bistand til å ivareta egen helse
 • Bistand til deltakelse i aktiviteter
 • Trening og opplæring i sosiale ferdigheter
 • Bistand til opprettelse av ansvarsgruppe og individuell plan

Hva kan du forvente av oss?

 • Skriftlig vedtak etter at søknaden er behandlet av forvaltningsenheten
 • Vi overholder taushetsplikten
 • Vi tilbyr et miljø som stimulerer barnet
 • Vi utarbeider en tiltaksplan på bakgrunn av utfordringer og behov, og revurderer ved endringer
 • Vi vektlegger mestring, selvstendighet og god livskvalitet
 • Vi bistår med å praktisere brukerens livssyn

Hva forventer vi av deg?

 • Et aktivt samarbeid mellom foresatte og avlastningboligen
 • At nødvendige hjelpemidler er tilgjengelige
 • At taushetsplikten respekteres