Felles pedagogisk plattform

De kommunale barnehagene i Ås arbeider etter felles pedagogisk plattform og skal være inspirert av den pedagogiske og filosofiske tankemåten fra Reggio Emilia.

Småforskerne i Ås

kan, vil og våger

”… et barn har hundre språk, men blir frarøvet nittini ”

Loris  Malaguzzi

Barn er kompetente, nysgjerrige og forskende. I samspill med andre og miljøet rundt, skaper barn ny kunnskap og egen identitet. 

I barnehagen møter barn voksne som ser det unike hos hvert barn. Barna får rike muligheter til å utvikle tanker, mot og kunnskap. Vi voksne er lyttende, ser og utfordrer barnets tanker og handlinger og lar oss inspirere av barnets nysgjerrighet og spørsmål. Vi tilrettelegger for at det enkelte barn blir kjent med seg selv i relasjon til omverdenen. Vi formidler verdier som er grunnleggende for demokratiet og samfunnsutviklingen. 

Læringsmiljøet er fleksibelt og tilrettelegges slik at det utfordrer barna, gir opplevelser og rike læringsmuligheter. Det fysiske miljøets muligheter kommer tydelig fram, gir mening, skaper helhet og sammenheng og er en støtte i det pedagogiske arbeidet. Miljø og innhold struktureres slik at barn opplever medvirkning, positiv samhandling og får et rikt utvalg av førstehåndserfaringer innenfor tydelige rammer.

Prosjektarbeid gir mulighet for å gå i dybden på et tema slik at barn og voksne får flere perspektiver og kan dele erfaringer og skape ny felles kunnskap. 

Pedagogisk dokumentasjon er utgangspunktet for felles refleksjon, nye tanker, valg, vurdering og nye planer. Dokumentasjonen brukes som et refleksjonsverktøy for oss voksne og sammen med barna.

Styrer Anette Skaslien utenfor Frydenhaug barnehage

Foreldresamarbeid og foreldremedvirkning

Styrer i Frydenhaug barnehage, Anette Skaslien, forteller.

Vi snakker mye om barns medvirkning i barnehagene. Vi jobber med hvordan vi skal legge til rette for at barn skal få både medvirke og påvirke sin hverdag. Men hvordan kan vi klare å få foreldrene til å medvirke? Rammeplanen krever at vi skal legge til rette for det.

Hva sier rammeplanen?

I de kommunale barnehagene i Ås har vi mange arenaer for foreldresamarbeid, både individuelt og på gruppenivå. 

«Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med foreldrene, jf. barnehageloven § 1 og § 4. Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.» (Rammeplanen 2021, kap. 5, s.20)

Rammeplanen sier også: «Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene. Foreldresamarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. På individnivå skal barnehagen legge til rette for at foreldrene og barnehagen jevnlig kan utveksle observasjoner og vurderinger knyttet til enkeltbarnets helse, trivsel, erfaringer, utvikling og læring. Barnehagen skal begrunne sine vurderinger overfor foreldrene og ta hensyn til foreldrenes synspunkter. Samarbeidet skal sikre at foreldrene får medvirke til den individuelle tilretteleggingen av tilbudet.» (Rammeplanen 2021, kap. 5, s.20)

Disse utsagnene fra rammeplanen legger mye av grunnlaget for samarbeidet som skal foregå mellom barnehagen og hjemmet. Samarbeide med foreldre er ett komplekst område som uten tvil utfordrer barnehagene, men er i dag en selvskreven del av barnehagens arbeid. Vi som jobber i barnehagene, skal holde foreldrene informerte og involverte i vår daglige virksomhet.

Vi må ha foreldrene med oss

«Hvorfor må vi det? Hva vet foreldre om hvordan vi jobber i barnehagen?»

Praksis og forskning har vist oss at for å gi barna det beste grunnlaget for læring og utvikling så trenger vi å ha foreldrene med oss.

Det viktigste vi kan gi en forelder er trygghet og visshet om at vi som jobber i barnehagen både ser og setter pris på barnet deres. Og den jobben starter allerede før barnet begynner i barnehagen.

Hva skjer i barnehagen?

Foreldre i dag sjekker ut barnehagene på ulike måter før de bestemmer seg for den barnehagen de vil at barnet deres skal gå i. Så hjemmesiden er viktig. I Ås kommunes kommunale barnehager bruker vi også Instagram for å nå ut med hvordan vi jobber. Og foreldre snakker sammen, også på ulike plattformer. Vi arrangerer besøksdager, har oppstarts samtaler, møter for nye foreldre, sender ut informasjon skriftlig m.m. Alt for å trygge foreldrene, og dermed skape gode forutsetninger for trygge barn.

De daglige møtene i garderoben ved henting og levering er en viktig arena for å skape tillitsfulle relasjoner mellom ansatte, barn og foreldre. Hvordan vi tar imot barnet når de kommer legger grunnlaget for hvordan barnet, og foreldrene, har det resten av dagen. Når barnet hentes så kan foreldrene snakke med ansatte og få informasjon om dagen og hvordan barnet har hatt det. 

Når jeg snakker med foreldre i barnehagen om hva som er viktig for dem, så setter de ord på at det å få vite noe om hva barnet har gjort og hvordan det har hatt det, betyr mer enn bare å få servert «det har gått bra i dag». Foreldre ønsker å få vite noe om innholdet i dagen, hvem barnet har lekt med, hva det har lekt, og det gjør dem også bedre rustet til å møte barns tanker og spørsmål når de kommer hjem.

Årsplan, samarbeidsutvalg, refleksjonsbrev

Vi har også ett ansvar for å sørge for at foreldre får innflytelse over barnehagens innhold, og kan være med og påvirke. Det er tydelig beskrevet i Rammeplanen. Det å engasjere foreldre i barnehagens arbeid er viktig for å skape forståelse for de valgene som barnehagen må gjøre. Det gjør vi blant via årsplanen som barnehagens samarbeidsutvalg alltid skal godkjenne. Samarbeidsutvalget består blant annet av representanter for foreldregruppen. Vi bruker refleksjonsbrev, dokumentasjon som henges opp på avdeling og utviklingssamtaler som noen eksempler på hvordan vi synliggjør arbeidet vårt.

Barnehagen har ett samfunnsmandat å forholde seg til, og det må også foreldrene være klar over, men jo mer vi kan informere, forklare og lytte, jo mer forståelse får vi for den jobben vi må gjøre. Den som sitter inne med informasjonen har mer makt enn den som ingenting vet.

Vi ønsker å lytte til deg som foresatt

For foreldrene betyr det å bli lyttet til at det de sier blir betraktet og verdsatt som noe betydningsfullt. Vi lytter til foreldre på flere arenaer, foreldremøter, samarbeidsmøter, foreldresamtaler, dialog ved levering og henting, ansvarsgruppemøter osv.

Foreldre ønsker tydelig og direkte informasjon, og fremfor alt tidlig informasjon. Det krever at vi som jobber i barnehagen tar oss tid til å snakke med foreldre, men det krever også at foreldrene gjør det samme. 

Det kommer også mange signaler fra foreldre om at de ønsker flere møteplasser i barnehagen. Det er ønske om å kunne treffe andre foreldre, både for å kunne snakke sammen om det å være foreldre, men også for å skape vennskapsrelasjoner for barna utenfor barnehagen, så de kommunale barnehagene i Ås har flere arrangementer for å imøtekomme disse behovene.

Som det har blitt sagt så mange ganger før, foreldre er eksperter på egne barn, og den ekspertisen trenger vi når vi skal til rette legge for det enkelte barnet og gruppen.