Kort fotalt

Nye priser og inntektsgrenser fra 1. august 2024:

 • Makspris for 100% barnehageplass fra 1. august 2024 er 2000 kroner per måned (50% barnehageplass i kommunal barnehage er 1000 kroner per måned).
 • I tillegg kommer 400 kroner for mat per måned i kommunale barnehager (private barnehager kan ha egne priser for mat).
 • Familier med samlet brutto inntekt under 366 667  kroner (6% regel) har rett til redusert betaling.
 • I tillegg har barn det kalenderåret det fyller 2 år og frem til skolestart, rett på 20 timer gratiskjernetid dersom familiens samlede inntekt det siste året er under 642 700 kroner .
 • Søskenmoderasjon for det andre barnet er 30 prosent. For det tredje barnet og eventuelt flere barn ble barnehageplassen gratis fra 1. august 2023.

In brief

New prices and income limits from August 1, 2024:

 • The maximum price for a 100% kindergarten place from August 1, 2024, is 2000 kroner per month (50% kindergarten place in a municipal kindergarten is 1000 kroner per month). 
 • In addition, there is a charge of 400 kroner per month for food in municipal kindergartens (private kindergartens may have their own food prices).
 • Families with a total gross income below 366,667 kroner (6% rule) are entitled to reduced payment. 
 • Additionally, children from the calendar year they turn 2 years old until they start school are entitled to 20 hours of free core time if the family's total income for the past year is below 642,700 kroner.
 • Sibling discount for the second child is 30 percent. For the third child and any additional children, kindergarten is free from August 1, 2023.

Priser i kommunale barnehager

100% plass2000 kroner per måned
50% plass1000 kroner per måned
Kost 100% plass400 kroner per måned
Kost 50% plass200 kroner per måned

Du må betale for barnehageplassen den 15. i hver måned. Du betaler da for inneværende måned.

Priser i private barnehager

Makspris i privatebarnehager er det samme som i kommunale barnehager: 2000 kroner per måned fra 1. januar 2023.

Private barnehager kan ha andre priser som er lavere enn makspris, og egne priser for deltidsplasser og kost.

Se informasjon på barnehagens hjemmeside

Redusert betaling

Søskenmoderasjon

Det er søskenmoderasjon i alle barnehager. Barn nummer 2 får 30 % rabatt, mens barn nummer 3 og oppover får gratis barnehageplass.

Søskenmoderasjonen gjelder også mellom kommunale og private barnehager innenfor Ås kommune, men ikke mellom barnehage og SFO. Du trenger ikke å søke om søskenmoderasjon.

Redusert betaling for familier med lav inntekt

Ingen skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for opphold i barnehage. Fra 1. august 2024 gjelder ordningen familier med samlet inntekt under kr. 366 667.

Det er ikke rabatt på kostpris.

Gratis kjernetid

Fra og med 1. august i det kalenderåret barn fyller 2 år og frem til skolestart, kan barn ha rett på 20 timer gratis kjernetid. Barnehageåret 2024/2025 gjelder ordningen for husholdninger med samlet inntekt under kr. 642 700,- .

Ordningen gratis kjernetid gjelder både 100% og 50% plass i både private og kommunale barnehager.

Slik søker du

Foreldre må søke via kommunens elektroniske skjema. Det må søkes for hvert barnehageår.

Ås kommune innhenter skatteopplysninger. Dersom du ikke kan legge frem skattemelding for eksempel som følge av kort botid i Norge, kan du laste opp annen dokumentasjon for inntekt i søknadsskjemaet.

Søknader som er sendt innen 1. august gjelder vil gjelde fra 1. august og ut barnehageåret. Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut barnehageåret. 

Kommunen behandler også søknader når:

 • Barn starter i barnehagen midt i året 
 • Familien får en vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt, i forhold til siste års skattemelding, i løpet av året

Mer informasjon

Forsinket og manglende betaling

Hvis du får problemer med å betale, oppfordrer vi til å kontakte økonomiavdelingen i kommunen så raskt som mulig. Du må betale for barnehageplassen den 15. i hver måned. Du betaler da for inneværende måned.

Saksgang ved manglende betaling:

 • Purring ved manglende betaling er en påminnelse.
 • Purring er en betalingsoppfordring med varsel om rettslig inkasso ved mislighold. I fakturaen varsles det også om at plassen kan bli sagt opp.
 • Dersom 2. purring ikke er innbetalt innen forfall, og skyldner heller ikke har inngått en nedbetalingsplan med kommunen, går saken til rettslig inkasso.
 • Når en sak har gått til rettslig inkasso blir plassen sagt opp. Den aktuelle enhet fatter da vedtak om oppsigelse.
 • Etter oppsagt plass må foresatte søke plass på nytt.

Det er økonomiavdelingen i kommunen som er innkrever. Det vil si at det er økonomiavdelingen som skal kontaktes i forbindelse med forsinket og manglende betaling, herunder avtale om nedbetalingsplan og lignende.