Håndbok for tilsyn

Kommunen som barnehagemyndighet veileder kommunale og private barnehager etter barnehageloven og fører tilsyn med at barnehagene utfører oppgavene de skal etter barnehageloven med tilhørende forskrifter. 

Barnehagemyndigheten i Ås kommune har utarbeidet en håndbok for tilsyn med alle barnehager. Håndboka gir en oversikt over myndighetsoppgaver knyttet til veiledning og tilsyn med kommunale og private barnehager.

For å bidra til likeverdig behandling av alle barnehager, presenteres det i håndboka en felles metode for tilsyn for kommunale og private barnehager. Håndboka er bygd opp etter hvordan et tilsyn vanligvis gjennomføres. 

Les: Håndbok for tilsyn med kommunale og private barnehager

Midlertidige dispensasjoner

Kommunen som barnehagemyndighet kan innvilge midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder og styrer, eller fra norm for pedagogisk bemanning. Dette er fastsatt i barnehageloven og forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon.

Dispensasjon fra utdanningskravet

Barnehageeiere kan søke kommunen om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder og styrer for inntil ett år om gangen.

Dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning

Det kreves en pedagogisk leder per 14 barn over tre år eller en pedagogisk leder per 7 barn under tre år. Dette kravet er hjemlet i forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager, § 1.

Normen gjelder for barnehagen, ikke avdelingen, og antallet barn som går i barnehagen uansett størrelse på plassen. Dersom barnetallet overstiges med ett barn etter normen utløser dette krav om en ny heltidsstilling som pedagogisk leder. 

Forskriftens § 2 regulerer adgangen til å søke om midlertidig dispensasjon fra pedagognormen. Barnehageeier kan søke om dispensasjon for inntil ett år om gangen, dersom særlige hensyn tilsier det.

Retningslinje - Rett til spesialpedagogisk hjelp

Retningslinjen beskriver kommunens rutiner og ansvar for å sikre at barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen, får rett til spesialpedagogisk hjelp jf. kravene i barnehagelovens § 31 første til fjerde ledd, saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven §§ 23-27 og barnekonvensjonens artikkel 3. Dette gjelder uavhengig av om barna går i barnehage.

Prosess-rutine for kommunens sikring sikring av at barn under opplæringspliktig alder får rett til spesialpedagogisk hjelp_.docx

Formålet er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring.

Søknad om individuell tilrettelegging i barnehage for barn med nedsatt funksjonsevne når barnet har barnehageplass

 

Retningslinje - Individuell tilrettelegging i barnehage

Retningslinjen beskriver kommunens rutiner og ansvar for å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får rett til et egnet individuelt tilrettelagt barnehage tilbud jf. kravene i barnehagelovens § 37, saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven og barnekonvensjonen artikkel 3.

Prosess-rutine for sikring av at barn med nedsatt funksjonsevne får individuell tilrettelegging i barnehage.docx

Når barn og unge trenger hjelp - BTI-modellen

Det skal være trygt og godt å vokse opp i Ås. Av og til oppstår likevel utfordringer som gjør at ikke alle har det så bra. 

I vår kommune følger vi BTI-modellen for å sikre at barn og unge får den hjelpen de trenger: 

Ås – BTI – Bedre tverrfaglig innsats for barn og unge i Ås kommune (bedreinnsats.no)