• De kommunale barnehagene har felles vedtekter, i tillegg  har den enkelte barnehage supplerende vedtekter.
 • Private barnehager og familiebarnehager har egne vedtekter.

Du finner suppleringsvedtekter for kommunale barnehager og vedtektene til de private barnehagene /familiebarnehagene på den enkelte barnehages nettside: 

Under finner du felles vedtekter for de kommunale barnehagene:

Hjemmel

Hjemmel: Fastsatt av hovedutvalget for Oppvekst- og kultur 23.3.2011, med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr.64 om barnehager (barnehageloven) § 7 fjerde ledd. Endret i hovedutvalget for oppvekst og kultur 22.01.2020, gjelder fra 01.08.2020.

§1. Virkeområde/eierforhold

Vedtektene gjelder for alle barnehager som eies og drives av Ås kommune. Vedtekten skal gi opplysninger om alle forhold som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen.

§2. Styring

Hovedutvalget for oppvekst- og kultur har ansvar for politisk styring av barnehagene. Hovedutvalget fastsetter vedtekter samt supplerende vedtekter for den enkelte barnehage. Administrativt er barnehagene tilknyttet ansvarsområdet «Oppvekst» med kommunalsjefen som ansvarlig. Virksomleder for barnehage har det overordnede administrative og faglige ansvaret for de kommunale barnehagene. Styreren er leder for den enkelte barnehage.

Innhold og organisering av tilbudet skal være i samsvar med:

 • Lov om barnehager med forskrifter, inkludert rammeplan for barnehager
 • Kommunale retningslinjer, vedtak og planer.

§3. Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, jf. barnehagelovens § 1. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

§4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Hver barnehage skal ha et samarbeidsutvalg og et foreldreråd, jf. barnehagelovens § 4.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ. Samarbeidsutvalget skal ha seg forelagt saker som er av viktighet for barnehagens innhold og virksomhet og for forholdet til foreldrene. Samarbeidsutvalget for hver barnehage skal med utgangspunkt i rammeplanen fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barn i barnehagen. Foreldrerådet skal få seg forelagt saker som er av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen. Styreren skal være sekretær, men er ikke medlem av samarbeidsutvalget. Antall medlemmer i samarbeidsutvalget fremkommer i barnehagenes supplerende vedtekter.

§5. Opptak av barn

De kommunale barnehagene inngår i kommunens samordnede opptak, jf. Barnehagelovens § 17. Opptaket foretas i samsvar med forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage. Rådmannen er opptaksmyndighet.

Søknad om barnehageplass, bytte av barnehage eller oppholdstid gjøres elektronisk via Oppvekstportalen på kommunens hjemmesider.

Hovedopptak:

I hovedopptaket tildeles plass til de som har søkt innen søknadsfristen 1.mars.

Det tildeles plass til barn med lovfestet rett til plass i barnehage og barn som ønsker å bytte barnehage.

Takkes det ja til overflytting til ny barnehage i hovedopptaket mister man automatisk det barnehagetilbudet man har. Dette gjelder mellom kommunale barnehager samt fra kommunale barnehage til privat barnehage.

Hovedopptaket gjelder for plasser som er ledige fra august.

Hovedopptaket gjennomføres til alle søkere med rett til plass etter barnehagelovens § 17, har mottatt et tilbud om barnehageplass.

Rett til plass (jf. barnehageloven § 16):

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.

Supplerende opptak:

Til supplerende opptak kan det søkes hele året. Supplerende opptak gjennomføres på grunnlag av ventelisten på det aktuelle tidspunkt. Det er ikke lovfestet rett til plass ved supplerende opptak.

Tildeling av plass:

Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket jf. barnehagelovens § 17 første ledd.

Dersom det ikke er ledige plasser i de søkte barnehagene kan kommunen tilby plass i en annen barnehage.

Dersom det ikke er mottatt tilbud om barnehageplass innen 31. desember inneværende år, må det søkes på nytt (ventelisten slettes).

§6. Opptakskrets

Opptakskrets for kommunale barnehager er hele Ås kommune. Kommunale barnehageplasser tildeles barn som er bosatt i Ås kommune. Barnet må være bosatt i Ås fra og med den måneden barnehageplassen tas i bruk. Barnehageplass tildeles etter foresattes prioritet av barnehage samt kommunens fastsatte opptakskriterier.

Dersom det ikke er ledige plasser i de søkte barnehagene kan kommunen tilby plass i en annen barnehage. Dersom det ikke er mottatt tilbud om barnehageplass innen 31. desember inneværende år må det søkes på nytt (ventelisten slettes).

§7. Opptakskriterier

Opptak av barn i kommunale barnehager skal foregå i samsvar med kommunens fastsatte opptakskriterier. Opptakskriteriene gjelder ved hovedopptak og suppleringsopptak

7.1. Funksjonsnedsettelse/ barnevern

I samsvar med Barnehagelovens § 18 har barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd prioritet ved opptak. Det er ingen nedre aldersgrense for prioritet etter § 18.

Dokumentasjon:

Dokumetnasjon fra en sakkyndig instans (f.eks lege, helsestasjon eller PP-tjeneste). Dokumentasjonen må bekrefte at barnet har nedsatt funksjonsevne og at funksjonsnedsettelsen og konsekvensene skaper et større behov for barnehageplass for dette barnet enn for andre barn. Kommunelegen avgjør i tvilstilfeller om dokumentasjonen skal aksepteres eller om det skal kreves ytterligere dokumentasjon. Ved avslag på søknad om prioritet skal kommunelegen ha gitt sin vurdering. Vurdering skal følge avslaget.

Der det søkes om plass i forbindelse med barnevernstiltak skal kopi av vedtaket legges ved søknaden.

Dokumentasjonen må ikke være eldre enn 3 måneder.

7.2. Belastninger i hjemmet

Barn fra familier som har store belastninger på grunn av sykdom eller funksjonshemning hos foresatte eller søsken.

Dokumentasjon:

Legeerklæring. Legeerklæringen må bekrefte at sykdommen/funksjonsnedsettelse er alvorlig og at den er av en slik karakter at foresatte er avhengig av daglig avlastning.

Dersom opptaksmyndigheten er i tvil om dokumentasjonen skal godkjennes avgjør kommuneoverlegen om dokumentasjonen skal godkjennes eller om det skal kreves ytterligere dokumentasjon. Vurdering skal følge avslaget.

Dokumentasjonen må ikke være eldre enn 3 måneder.

7.3. Foresatte som skal følge introduksjonsprogrammet

Barn av flyktninger som skal bosettes i Ås kommune der foresatte skal følge introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger.

Dokumentasjon:

Bekreftelse fra aktuell instans om at foresatte skal følge introduksjonsprogrammet.

7.4. Overflytting

Barn fra familier som takker ja til en barnehageplass som ikke var deres første ønske gis rett til prioritet for overflytting til den kommunale barnehagen som var deres første ønske.

7.5. Søsken

Søskenprioritet gis barn som har søsken som går i ønsket kommunal barnehage ved barnets oppstartdato.

7.6. Språklige/ kulturelle minoriteter

Barn som tilhører språklige og/ eller kulturelle minoriteter de to siste årene før barnet begynner på skolen. Språklig/ kulturelle minoriteter defineres her som barn med annet språk- og kulturbakgrunn enn norsk.  Begge foreldrene må ha et annet morsmål enn samisk, svensk, dansk eller engelsk.

Dokumentasjon:

Dokumentasjon fra helsestasjon. Helsestasjonen gjør en helhetsvurdering ut fra barnets språkferdigheter og familiesituasjon. 

Dokumentasjonen må ikke være eldre enn 3 måneder.

7.7. Enslige forsørgere

Barn av enslige forsørgere som kan dokumentere at de er i, eller aktivt søker arbeid eller utdanning.

Dokumentasjon:

Bekreftelse fra NAV om at forsørgeren regnes som enslig etter folketrygdens retningslinjer og at forsørgeren er i eller aktivt søker arbeid eller utdanning.

Dokumentasjonen må ikke være eldre enn 3 måneder.

7.8. Rekruttering

Rådmannen kan innvilge fortrinn ved barnehageopptak for å rekruttere eller beholde mangelpersonale.

Dokumentasjon:

Anbefaling fra etatssjef

Tildeling av rekrutteringsplass til ansatte som ikke bor i Ås kommune:

Ansatte i Ås kommune med bostedsadresse i annen kommune som har søkt og fått avslag på barnehageplass i hjemkommunen, kan tildeles midlertidig barnehageplass i Ås kommune. Plassen tildeles fra det tidspunktet vedkommende skal være i jobb og ut barnehageåret.

Rekrutteringsplassen bortfaller når ansettelsesforholdet i Ås kommune opphører.

7.9. Alder

For den gruppen som ikke faller inn under de prioriterte opptakskriteriene 1-8 gjelder følgende utvalgsmetode for tildeling av barnehageplass:

Etter barnas alder:

a. prioritering av de eldste barna over 3 år

b. prioritering av de eldste barna under 3 år

Avvik fra prioriteringsrekkefølgen:

Opptaksmyndigheten kan fravike prioriteringsrekkefølgen ut fra hensyn til  barnegruppens alders og kjønnssammensetning.

Adgangen til å fravike gjelder ikke i forhold til søkere med prioritet etter opptakskriterie 7.1.

§8. Opptaksperiode

Kommunal barnehageplass gis fram til opplæringspliktig alder dersom ikke annet fremkommer særskilt gjennom tilbudsbrevet. Tildelingsdato framkommer i tilbudsbrevet. Oppstartdato avtales med barnehagen.

Ved flytting ut av kommunen bortfaller retten til barnehageplassen med virkning fra den 1. i måneden etter flytting.

§9. Oppsigelse

Barnets foresatte kan si opp plassen i Oppvekstportalen med en månes varsel fra den første i påfølgende måned. Skal plassen sies opp fra og med 1. august, må dette gjøres innen 31. mai (ellers vil foreldrebetalingen løpe for august). Det må betales for plassen i oppsigelsestiden, også dersom plassen ikke benyttes.

Kommunen kan si opp plassen ved vesentlig mislighold av avtalen:

 1. Manglende betaling.
  Dersom skyldig beløp ikke blir betalt, sendes varsel om oppsigelse sammen med andregangs purring. Manglende betaling som har gått til inndrivelse gjennom rettslig inkasso, medfører øyeblikkelig oppsigelse av plassen, dersom ikke andre særskilte betalingsavtaler er inngått skriftlig. Ved øyeblikkelig oppsigelse kan plassen beholdes ut gjeldende måned. Foresatte må søke plass på nytt.

 2. Andre vesentlige mislighold av avtalen som for eksempel:

 • Dersom plass er tildelt på grunnlag av uriktige opplysninger av vesentlig betydning gitt av foresatte, forsettlig eller grovt uaktsomt.

 • Dersom stengetiden i barnehagen gjentatte ganger ikke overholdes.

 • ​Dersom særskilte forhold gir grunn til det.

Før en eventuell oppsigelse gjennomføres, vil det bli gitt skriftlig advarsel for å gi anledning til å rette opp forholdet.

§10. Foreldrebetaling

Foreldrebetaling i barnehager er regulert i forskrift om foreldrebetaling i barnehage

Maksimalgrense for foreldrebetaling fastsettes av Stortinget.

Kommunestyret kan i henhold til forskrift om foreldrebetaling fastsette satser for foreldrebetaling dersom satsene ikke overstiger seks prosent av husholdningens samlede personinntekt forskriftens § 3. Moderasjonsordninger.

Kommunestyret fastsetter sats for kost og eventuelle gebyrer.

Det gis automatisk søskenmoderasjon. Foresatte må selv søke om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid  jf. forskriften § 3. Moderasjonsordninger.

Betalingsregler:

 • Første betaling påløper fra 1. eller 15. i måneden avhengig av dato for tildelt barnehageplass. Betalingen skjer forskuddsvis.

 • Betaling påløper for ubenyttet plass dersom den ikke er sagt opp skriftlig og med 1.måneds varsel.

 • Det betales for 11 måneder pr. år, juli måned er betalingsfri.

 • I tillegg til ordinær foreldrebetaling betales det for kost.

Forsinket og manglende betaling:

Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til lov 17.desember 1976 nr.100 om renter ved forsinket betaling. Det kan ilegges purregebyr.

 • Første purring ved manglende betaling er en påminnelse.

 • Andre purring er en betalingsoppfordring med varsel om rettslig inkasso ved mislighold. Dersom 2. purring ikke er innbetalt innen forfall, og skyldner ikke har inngått en nedbetalingsplan med kommunen, går saken til rettslig inkasso.

Gebyr ved henting etter stengetid:

Det kan kreves et gebyr fastsatt av kommunestyret dersom barn gjentatte ganger blir hentet etter barnehagens stengetid

§11. Arealutnytting

Veiledende netto leke- og oppholdsareal i kommunens barnehager er:

Heldagsbarnehager: 0-3 år: 5,2 m2 og 3-6 år: 4,0 m2   

Utearealet bør være om lag 6 ganger netto leke- og oppholdsareal.a

§12. Åpningstid/ferie- og plandager

Åpningstid

Barnehagene holder åpent hverdager fra 07.15 til 16.45. Den enkelte barnehage kan utvide åpningstiden i tidsrommet 07.00-17.00.

 1. Barnehagene holder stengt jule- og nyttårsaften. 

 2. Barnehagene vil ved behov kunne slå seg sammen i dagene mellom jul og nyttår samt i dagene før påske.

 3. Barnehagene stenger kl.12.00 onsdag før skjærtorsdag.

 4. Barnehagene holder stengt i uke 28-29-30.

 5. Alle barnehager holder stengt 6 plandager pr. år. Plandager avholdes samme datoer som skolene har plandag eller andre dager der skolene er stengt.

​Ferie:

Alle barn skal ha minst 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret.

3 av ukene skal være sammenhengende.

§13. Klage

Enkeltvedtak fattet i medhold av denne vedtekt kan påklages.

Klagen må fremsettes skriftlig til Forvaltning barn og unge, og det må nevnes den avgjørelsen det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent ( jf. forvaltningslovens § 28 og 29).

Dersom kommunen ikke gir klageren medhold, skal kommunen sende klagen til klageinstansen.

Kommunens klageorgan er formannskapet

Følgene vedtak kan påklages:

 1. Vedtak om avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptaket

 2. Ikke innfridd 1 og 2 ønske om barnehage ved hovedopptaket

 3. Avslag på søknad om barnehageplass ved supplerende opptak for søkere med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13 (opptakskriterie 7.1)

 4. Vedtak om avslag om lovfestet prioritet etter barnehageloven § 13 (opptakskriterie 7.1)

 5. Vedtak om avslag på søknad om prioritet etter opptakskriterie 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6,7.7 og 7.8

 6. Vedtak om fastsettelse av oppholdsbetaling i barnehage

 7. Vedtak om oppsigelse av barnehageplass

§14. Internkontroll

Kommunens barnehager har internkontrollsystem i henhold til gjeldende forskrifter og retningslinjer:

 1. Barnehagelovens § 9 Internkontroll i barnehagen

 2. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 1.1.1997

 3. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. av 10.1.1996.

 4. Kommunens internkontrollsystema

§15. Taushetsplikt og opplysningsplikt

Barnehagelovens § 44 slår fast at reglene for taushetsplikt i forvaltningslovens §§ 13 til 13 f gjelder for ansatte i barnehager.

Barnehageloven §§ 45 og 46 pålegger barnehagepersonalet opplysningsplikt i forhold til sosialtjenesten og barneverntjenesten.

§16. Forsikring

Barn i kommunale barnehager er ulykkesforsikret mens de er i barnehagen, på direkte vei til og fra barnehagen, og når de under barnehagens ledelse deltar på turer.

§17. Vedtektsendringer

Endring av vedtektene foretas av hovedutvalget for oppvekst- og kultur.