Om oss

Vi som jobber på Dagtilbudet har ulik alder, bakgrunn og utdannelse. Vår jobb er å se, lytte, tilrettelegge og skape muligheter. Vårt motto er at ingen kan alt, - men alle kan noe.

Vi er også sikre på at tid og tilstedeværelse er en avgjørende faktor når man skal gjøre en god jobb. Man kan ikke forte seg å forstå, - eller oppleve, - sånn er det med den saken.

Hva er dagtilbudet?

Dagtilbudet tilbyr tjenester til innbyggere i Ås kommune

 • som har en fysisk og/eller psykisk funksjonshemning.
 • har behov for sansestimulerende aktiviteter.
 • etter skoletilbud for ungdom (ESTU).

Formålet med tjenesten

Vår målsetting er å gi våre brukere gode opplevelser og glede i hverdagen.  Vi samler på fine øyeblikk og ønsker at Dagtilbudet skal være et sted hvor det er høyt under taket og hyggelig å være.

Vi tilbyr opplevelser, stemninger og aktiviteter som stimulerer nysgjerrighet og skaperglede, og gir mulighet for avspenning og hvile.

Dette innebærer:

 • at du blir møtt på dine premisser så langt det lar seg gjøre.
 • at du gis mulighet til å erfare ulike opplevelser og aktiviteter, samspill og kommunikasjon.
 • at du kan få hjelp til å trene på ferdigheter du trenger å bli bedre på og evt. lære nye ferdigheter.

Hva kan du forvente av oss:

 • At søknaden behandles så raskt som mulig, senest 3 uker etter at den er mottatt.
 • Skriftlig vedtak fra Forvaltningsenheten som beskriver hva tilbudet består av.
 • En faglig oppdatert og imøtekommende personalgruppe som gir deg mulighet til å velge mellom mange ulike opplevelser og aktiviteter.
 • At vi gir deg en opplevelse av trygghet og medvirkning som ivaretar din rettssikkerhet og gir deg en opplevelse av god livskvalitet

Hva forventer vi av deg:

 • At du er godt kjent med innholdet i vedtaket.
 • At du bidrar til et godt samarbeid.
 • At du gir oss beskjed hvis du ikke kommer til avtalte dager/tider ved Dagtilbudet/ESTU.

Praktiske opplysninger:

Pris: Bruker betaler ikke for Dagtilbudet.
Dagtilbudet er stengt i romjulen, påskeuken og i fellesferien, uke 28, 29 og 30. Vi har også to plandager i året hvor vi holder stengt.

Hvordan søke tjenesten:

Informasjon og søknadsskjema fås ved henvendelse til

Innbyggertorget
Postboks 195, 1431 Ås
Tlf. 64 96 20 00

eller

Forvaltningsenheten

Ferdig utfylt skjema sendes Forvaltningsenheten.

Etterskoletilbud for ungdom (ESTU)

Målsetting:

Vårt mål er å gi ungdommene et trygt, forutsigbart, godt og hyggelig sted å være etter skoletid. Her skal vi tilrettelegge for aktiviteter og sosialt samvær, - og sørge for at den enkelte kan være med å bestemme hva han vil gjøre.

Målgruppe:

ESTU er for ungdommer i ungdomsskolen/vgs. Målgruppen bor sammen med yrkesaktive foresatte og har behov for tilsyn/aktivitet etter skoletid og frem til foresatte kommer hjem fra arbeid.

Åpningstider:

Tilbudet er et etter skoletilbud som holder åpent på hverdager fra skoleslutt til kl. 17.00. Vi har også åpent 0800-1700 i skolens høst-, vinter-, og sommerferie bortsett fra uke 28, 29 og 30. Det er mulig å benytte seg av ESTU enkelte dager i skolens ferier hvor vi ikke har stengt. Tilbudet er stengt julaften, nyttårsaften, romjula og påskeferien samt 2-3 planleggingsdager. Planleggingsdagene samkjøres med Ås-skolenes fridager og legges til januar og august.

Transport/Overgang skole/ESTU:

Ungdommer som trenger tilsyn og som benytter seg av et kommunalt tilbud tilsvarende SFO, kan få skyss til dette tilbudet med unntak av skoleferier og fridager. Disse dagene må foreldre selv besørge transport.Det er viktig at foresatte i god tid før oppstart gir beskjed til aktuell skole om korrekt adresse mtp.transport. Riktig adresse er: Ås kommunale Dagtilbud, Kroerveien 48, 1435 Ås.

ESTU holder til i samme lokaler som Dagtilbud for personer med funksjonshemning.

Personale: Det er de samme voksne som jobber på ESTU som på Dagtilbudet. Det betyr få mennesker å forholde seg til, - og at det er håndplukkede, hyggelige og dyktige mennesker!

Mat:

Ta med matpakke. Av og til lager vi noe godt, - det er derfor viktig at vi får beskjed om evt. matallergi/intoleranse.

Betaling:

Du betaler ikke for denne tjenesten.

Søknadsbehandling:

Nye søknader skal fortrinnsvis være inne innen 1. mars samme år og sendes på eget søknadsskjema til Forvaltningen, Pb. 195, 1431 Ås.

Oppsigelse/endring av tilbud:

Oppsigelse av plass/endring av tilbud skal skje med minimum 1 måneds varsel, med virkning fra den 1. i påfølgende måned. Varselet skal være skriftlig og sendes enhetsleder av Dagtilbudet med kopi til forvaltningen.

Produkter - varer vi selger

Produktene vi lager gjenspeiler årstiden vi befinner oss i. Fantasi, humør og kreative innspill setter sitt preg på varen. Gjenbruk er viktig for oss. Det er dessuten morsomt å se skape noe nytt ut av noe gammelt. Har du gamle ullplagg eller ulltepper tar vi gjerne imot det! Vi lager også eget papir og trenger kontinuerlig papir å makulere. Har du ryddet kontoret er Dagtilbudet med andre ord stedet å avlevere papir!