Dagavdeling for personer med demens

Dagavdelingen er et tilbud til personer med demenssykdom som bor eller oppholder seg i Ås kommune, og som kan ha nytte av et dagtilbud og /eller har pårørende som trenger avlastning.
 
Dagavdelingen har plass til seks brukere daglig. Tilbudet omfatter samvær og aktiviteter, og er ment å motvirke sosial isolasjon og medvirke til livsglede i hverdagen. 
 
Avdelingen er åpent fem dager i uken kl 9-14, hele året. Det serveres frokost og middag. Brukerne blir hentet om morgenen og kjørt hjem igjen om ettermiddagen.

Skjermet enhet for personer med demens

Skjermet enhet har til sammen 24 tilrettelagte plasser for personer med demens.
 
Tunveien 5 og Tunveien 7 består begge av to avdelinger med plass til 6 pasienter på hver avdeling. I et fysisk oversiktlig miljø gis individuell omsorg til personer med demens som trenger et skjermet og tilrettelagt tilbud. Pasientene skal bli møtt med respekt og verdighet.
 
Et overordnet mål er at pasientene skal føle seg trygge og ivaretatt, og tilbudet skal bidra til at funksjoner i dagliglivet beholdes så lenge som mulig. Boenhetene ligger på bakkeplan med utgang til sansehage.

Forsterket skjermet enhet

Forsterket skjermet enhet består av tre plasser for personer med demens som med hensyn til atferdsmessige utfordringer trenger trygge og forutsigbare omgivelser.

Kontakttelefoner

Tunveien 5
Bogruppe 5A telefonnummer: 64 96 23 15
Bogruppe 5B telefonnummer: 64 96 23 16
 
Tunveien 7
Bogruppe 7A telefonnummer: 64 96 23 17
Bogruppe 7B telefonnummer: 64 96 23 18
 
Tunveien 9
Bogruppe 1A telefonnummer: 64 96 23 11
Bogruppe 1B telefonnummer: 64 96 23 12
 
Natt telefonnummer : 64 96 23 53
 
Bogruppe 2A telefonnummer: 64 96 23 13
Bogruppe 2B telefonnummer: 64 96 23 14
 
Natt telefonnummer: 64 96 23 54
 
Bogruppe 1C telefonnummer: 64 96 23 19
 
Dagsenter 1: 959 51 943
Dagsenter 2: 904 71 834

Smittevernråd ved besøk

  • Besøkende som er sannsynlig eller bekreftet med covid-19, kan i henhold til covid-19-forskriften ikke komme på besøk i institusjonen.

  • Besøkende som har luftveissymptomer eller er i karantene, skal som hovedregel ikke komme på besøk, men unntak kan i noen tilfeller vurderes. Unntak fra karantene i forbindelse med besøk er beskrevet i 6j i covid-19-forskriften. Se avsnittet nedenfor «Smittevernråd for besøkende som er unntatt karantene eller har luftveissymptomer».

  • Besøk til beboere som er mistenkt, sannsynlig eller bekreftet med covid-19 bør som hovedregel ikke gjennomføres, men det kan gjøres individuelle vurderinger, se eget avsnitt nedenfor.

  • Institusjonen bør holde oversikt over besøkende, slik at smittesporing kan gjennomføres på en effektiv måte dersom smitte oppdages hos beboere, besøkende eller ansatte. Det er frivillig for besøkende å oppgi personopplysninger for smittesporingsformål. Opplysningene kan ikke lagres lenger enn 10 dager.

  • Nasjonale, eventuelt lokale, anbefalinger eller bestemmelser for antall besøkende skal følges. 

  • Besøkende må informeres om gjeldende smittevernrutiner.

Under besøket

  • Beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forholdsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene.

  • Hvis besøkende har med mat, bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas.

  • Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.

Smittevernråd ved besøk i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner med mange beskyttede beboere

Under besøket

• Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til ansatte og andre beboere enn den de besøker. Hvis beboeren er beskyttet, kan vedkommende ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt, med både beskyttede og ubeskyttede besøkende.

• Hvis beboeren ikke er beskyttet mot covid-19 kan vedkommende ha nær fysisk kontakt, også ansikt-til-ansikt, med både beskyttede og ubeskyttede besøkende. Men her må det gjøres en vurdering, ev. i samråd med pårørende, basert på om beboeren er i risikogruppe og det lokale smitterisikonivået.

• Antall besøkende bør ikke være flere enn nasjonale, eventuelt lokale, anbefalinger tilsier.

• Det må ikke være flere besøkende enn at de som ikke er beskyttet mot covid-19 kan holde minst 1 meter avstand seg imellom.

• Besøk kan skje i fellesarealer, men gjeldende råd om avstand må kunne overholdes.

I etterkant av besøk

• Alle felles berøringspunkter (f.eks. dørhåndtak, armlener, brytere, toalett) i areal hvor det foregår besøk bør rengjøres eller desinfiseres daglig i henhold til institusjonens renholdsplan.

Telefonnumrene til bogruppene er:

 

Tunveien 5: 64962161
Tunveien 7: 64962191
Tunveien 9:

Avd 1C: 64962319
Avd 1AB: 64962321
Avd 2AB: 64962301          

For å avtale tid for videosamtale ringer dere direkte til den bogruppen beboeren dere snakke med bor på.. Vi minner om videosamtaler på våre iPads. Her er ingen restriksjoner på hvor ofte du kan snakke med din beboer. Ring din avdeling og avtal en samtale.