Kontrollutvalget skal også passe på at kommunen leverer effektive tjenester og at tjenesteproduksjonen skjer i henhold til lov, forskrifter, statlige føringer og kommunestyrets vedtak.

Utvalget skal også følge med på at kommunens eierskap i selskap og interkommunale samarbeid blir drevet i tråd med kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

Kontrollutvalget kan ikke gjøre om vedtak som er fattet av andre politiske organ, eller av administrasjonen.

Kontrollutvalget mottar sekretariatsbistand fra Viken kontrollutvalgssekretariat IKS (Vikus)

Nettsider VIKUS - kontrollutvalget i Ås