Søke om sosialhjelp digitalt

Du kan søke om økonomisk sosialhjelp på pc, mobil eller nettbrett.
 
Du må logge deg inn på «Ditt NAV» på nav.no med BankID eller andre sikkerhetsløsninger.
 
Trenger du hjelp til utfyllingen, kan du ringe NAV og få veiledning over telefon.
 
Hvis du av ulike årsaker ikke kan benytte deg av den digitale søknaden om sosialhjelp, kan du fortsatt bruke papirsøknaden.
 
Mer informasjon
Her kan du lese mer, og se en informasjonsvideo om hvordan du søker om sosialhjelp på nav.no
 

Hva er økonomisk stønad?

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt. Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv..
Før du kan få stønad, må du som hovedregel ha utnyttet alle andre muligheter til å forsørge deg selv først.
NAV vurderer situasjonen din individuelt. Det vil si hvilke behov du har for veiledning og oppfølging og hvor mye du kan få i støtte.
 
Saksbehandlingstiden for økonomisk sosialhjelp varierer. Hvis den er mer enn én måned, skal du få et foreløpig svar. Hvis hjelpebehovet er akutt, skal du få et raskt svar» (nav.no).

Hvem kan få økonomisk hjelp?

For å kunne få økonomisk sosialhjelp må du:
 
 • oppholde deg lovlig i Norge. For å ha fulle rettigheter må du ha lovlig opphold og fast bopel
 • være ute av stand til å forsørge deg selv ved arbeid, egne midler eller ved andre økonomiske ytelser som du kan ha krav på.
 
Du har ikke rett på økonomisk sosialhjelp når du oppholder deg i utlandet.
 
Alle har rett til å søke om økonomisk sosialhjelp og få en vurdering av saken sin. Du har krav på svar gjennom et skriftlig vedtak. NAV-kontoret kan ikke avslå en søknad muntlig» (nav.no).

Dokumentasjonskrav for nye søkere av økonomisk stønad

For at din søknad skal kunne behandles, er det viktig at søknadskjema er riktig og fullstendig utfylt. I Ås kommune kan du søke om økonomisk sosialhjelp digitalt.
 
For at din søknad skal bli behandlet så raskt som mulig er det viktig at NAV Ås, sammen med den utfylte søknaden, mottar følgende dokumentasjon:
 • EØS-borgere – registreringsbevis.
 • Legitimasjon (pass, bankkort, ID- kort).
 • Siste års skattemelding
 • Bekreftelse på søkt bostøtte fra Husbanken/bekreftelse på mottatt bostøtte.
 • Kontoutskrift for siste tre måneder fra alle bankkontoer, i alle banker.
 • Utskrift skal løper i fra søknadsdato  og tre mnd. bakover.
 • Lønnslipp fra siste tre måneder.
 • Sluttattest ved arbeidsledighet:
 • Dokumentasjon på utbetaling av siste lønn/sluttoppgjør/ feriepenger.
 •  Vedtaksbrev fra Lånekassen.
 •  Ved leie av bolig:
 • Husleiekonstrakt
 • Strømfaktura
 • Innboforsikring
 •   Ved innehav av egen bolig:
 • Renter og avdrag pr. måned.
 • Bolig forsikring
 • Strømfaktura
 • Kommunale avgifter
 • Dokumentasjon på alle omsøkte utgifter:
 • For eksempel regninger/kvitteringer/ på: SFO, barnehage, strøm, medisiner, lege, fysioterapi, husleie, bil, fritidsaktiviteter til barn.
 • All øvrig dokumentasjon som du mener har betydning for behandling av søknaden eller belyser din situasjon.

Dokumentasjonskrav ved gjentatte søknader

 • Kontooversikt fra alle kontoer, i alle banker. Etter individuell vurdering kan NAV be om kontoutskrift. 
 • Dokumentasjon på de utgiftene det søkes støtte til.

Dokumentasjonskrav ved søknad om nødhjelp

 • Kontooversikt med dagsaktuell saldo fra alle kontoer, i alle banker.
Etter individuell vurdering kan NAV be om kontoutskrift. 
Merk:  dokumentasjonskravet gjelder for begge, dersom  du er gift eller samboer med felles økonomi. Begge parter må underskrive søknaden.