Om Ljungbyveien

Avlastningsboligen er et tilbud og et forebyggende tiltak til familier med særlig tyngende omsorgsarbeid for hjemmeboende barn, som gir tilbud om døgnavlastning. Tjenesten gis til familier som bor eller oppholder seg i Ås kommune.

Tjenesten skal bidra til at det enkelte barnet skal oppleve trygghet, omsorg, mestring og mulighet til en aktiv og positiv tilværelse blant annet gjennom:

 • Hjelp og opplæring i ADL-ferdigheter og positiv atferd
 • Bistand til å ivareta egen helse
 • Bistand til deltakelse i aktiviteter
 • Trening og opplæring i sosiale ferdigheter
 • Bistand til opprettelse av ansvarsgruppe og individuell plan

Om Ljungbyveien avdeling Bjørnebekk

Gruppeavlastning på Bjørnebekk er et tilbud på dagtid en helg i måneden på Bjørnebekk Allaktivitetshus. For tiden gis tjenesten hver 4. lørdag og søndag fra klokken 8:30-16:30.

Det er mulighet for mange ulike aktiviteter på Bjørnebekk, og de tilpasses etter årstid, interesser og alder. På Bjørnebekk er det blant annet sanserom, håndarbeidsrom, mulighet for musikk og dans, lek, fysisk aktivitet, filmer og spill samt mulighet for uteaktiviteter.

Hva kan du forvente av oss?

 • Skriftlig vedtak etter at søknaden er behandlet av forvaltningsenheten
 • Vi overholder taushetsplikten
 • Vi tilbyr et miljø som stimulerer barnet
 • Vi utarbeider en tiltaksplan på bakgrunn av utfordringer og behov, og revurderer ved endringer
 • Vi vektlegger mestring, selvstendighet og god livskvalitet
 • Vi bistår med å praktisere brukerens livssyn

Hva forventer vi av deg?

 • Et aktivt samarbeid mellom foresatte og avlastningboligen
 • At nødvendige hjelpemidler er tilgjengelige
 • At taushetsplikten respekteres

Se boksen "Skjema" lenger ned på siden for å søke om tjenesten.