Forhandlinger om utbyggingsavtale omhandler ansvar og fordeling av opparbeidelse og finasiering av offentlig infrastruktur. Avtalen gjelder mellom berørte parter, NRE Norway AS/Skoleveien 2 AS og Ås kommune. Ved enighet vil den fremforhandlede utbyggingsavtalen bli lagt ut til offentlig ettersyn.

Eventuelle merknader sendes til Ås kommune på e-post: post@as.kommune.no eller christin.bassoe.jorstad@as.kommune.no Det bes om at emnefeltet i e-post merkes med ordlyden «merknader til utbyggingsavtalen».

Merknader kan også sendes per brev til Ås kommune, Postboks 195, 1431 ÅS.

Merknader bes innsendt innen 21. desember 2021.