Tilskudd

Husbankens tilskuddsordning er for følgende formål:

 • Tilpasse bolig
 • Kjøpe eller beholde bolig
 • Refinansiere lånegjeld for å bli boende i boligen
 • Prosjektere og /eller tilpasse bolig
 • Ås kommune mottar søknader om startlån og tilskudd fortløpende.

Hvordan søke?

Du søker elektronisk via Husbankens elektroniske saksbehandligssystem Husbanken.no. Du logger deg på med din bankID eller annen elektronisk ID. På Husbankens nettsider finner du også ytterligere opplysninger om startlån.

Ås kommune har egne retningslinjer for behandling av søknader. Disse finner du nederst på siden under Dokumenter.

Det er Boligkontoret i Ås kommune som behandler søknadene og saksbehandling og kommunikasjon skjer via Husbankens elektroniske system. Har du allerede en søknad om Startlån hos kommunen, ber vi deg derfor om å henvende deg via dette systemet.

Boligkontoret tar kun imot besøk etter avtale. Du må derfor kontakte oss på telefon eller e-post for å avtale tid.

Hva kan du få startlån til og hvem kan få lån?

Dette kan det gis startlån til:

 • Til del- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig
 • Til utbedring/tilpasning av nåværende bolig
 • Til refinansiering, så du kan bli boende i nåværende bolig
 • Til delfinansiering ved bygging av ny bolig

Startlån er behovsprøvd. Før du søker om startlån må du ha søkt om lån i privat bank. Dette må dokumenteres skriftlig og vedlegges søknaden. Lånetilsagn som gis fra privat bank skal nyttes i sin helhet før startlån er aktuelt.

Målgruppe:

 • Barnefamilier
 • Enslig forsørgere
 • Funksjonshemmede
 • Flyktninger og personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag
 • Økonomisk vanskeligstilte husstander

Kriterier/vilkår

Utilfredsstillende bosituasjon. Du må i søknaden kunne dokumentere dine faste inntekter og utgifter. Forutsetningen for å få startlån er at du har høy nok inntekt til å betjene renter og avdrag på lånet over tid, og fortsatt ha penger igjen til livsopphold.

Lånekostnader og klage

Lånekostnader

Lånet følger husbankens rentevilkår med tillegg av 0.25%. For å fange opp effekten av eventuelle fremtidige renteøkninger, legges til grunn Husbankens kalkulasjonsrente på 6,25 % ved beregning av månedlige lånekostnader.

Klage

Avslag på søknad om startlån kan påklages til Formannskapet senest tre uker fra du mottok vedtaket. Du får informasjon om klageadgang i vedtaket fra kommunen.