Om ordningen

Kulturdepartementet har overordnet ansvar for å forvalte overskuddet fra Norsk Tipping AS til idrettsformål (spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, friluftsanlegg og kulturbygg).

Ås kommune svarer på spørsmål om spillemidler og søknader, men alle lag og foreninger må selv søke om midler på Kulturdepartementets side anleggsregisteret.no. Denne siden inneholder mye god informasjon om prosesser og krav i forbindelse med spillemiddelsøknader.

Hvert år utgir Kulturdepartementet Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Der kan du lese om krav til søknaden.

Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Hvis du skal søke spillemidler må prosjektet være med i Ås kommunes tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2023-2024, vedtatt 14/9 2022 (unntak nærmiljøanlegg med kostnadsramme på under kr.600.000).

Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv er ingen spillemiddelsøknad, men en oppføring i denne planen er en forutsetning for å søke om spillemidler. Tiltakene i planen kan være ordinære idrettsanlegg eller nærmiljøanlegg.

Det er mulig å søke om midler til nye anlegg og rehabilitering av eksisterende anlegg. 

Spillemiddelsøknadene gjennomgås av kommunens administrasjon før de oversendes til fylkeskommunen for videre behandling. Kommunen foretar en prioritering av innkomne søknader før søknadene oversendes fylkeskommunen. Politisk behandlet tiltaksplan danner grunnlag for prioriteringen.

Før du søker

 • Finansiering. Et prosjekt må være 100 % finansiert, inklusiv spillemidler, før du søker.
 • Grunneierforhold. Hvis dere ikke eier grunnen selv, må dere innhente en 30-årig leieavtale med grunneier.
 • Drift av anlegget. Drift og vedlikehold må avklares med grunneier.

Videre søknadsprosess

 • Selve spillemiddelsøknaden er digital; anleggsregisteret.no. Søknadsfrist 1. desember.
 • Kommunen kvalitets-sikrer søknadene og sender inn på vegne av søkerne til Viken fylkekommune. Kommunens frist for dette er 15. januar.
 • Tildeling er normalt i midten av juni.

Gode råd

 • Sørg for en god prosjektplan med skisser/bilder og finansieringsplan.
 • Planlegg prosessen og avklar styrevedtak.
 • Vær klar over at det er «ventetid» på spillemidler, i gjennomsnitt 1,5 år etter at søknaden er godkjent. Søker må forskuttere disse midlene og ha en plan for hvordan det skal gjøres.
 • Ha et ryddig anleggsregnskap fra første dag. 
 • Ta tidlig kontakt med kommunen for å drøfte ditt prosjekt.
 • For publikasjoner og informasjon om idrettsanlegg, se Idrettsanlegg.no