Arealoverføring åpner for å overføre større arealer mellom to matrikkelenheter(eiendommer) enn hva som er mulig i form av grensejustering. Eiendommene skal utgjøre et sammenhengende areal eller volum med det overførte arealet eller volumet. Arealoverføring er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.
 
Arealoverføring kan ikke omfatte punktfeste eller areal som ligger som uteareal til en eierseksjon. Slike saker må eventuelt løses med reseksjonering før arealoverføring.

Fremgangsmåte for arealoverføring

Hvem kan søke?

Søknaden må være undertegnet av samtlige av de som har grunnbokshjemmel til de berørte matrikkelenhetene, dvs. de som står som eiere av grunneiendommene. Firmaattest av nyere dato kreves vedlagt søknaden i de tilfeller der hjemmelshavere er et firma.
 

Søknaden skal inneholde

Ved søknad om arealoverføring må man sende inn to søknadsskjema. Et skjema for søknad om deling og et skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning. Først søker man om arealoverføring. Til denne søknaden må rekvirenten tegne inn hvilke grenser som blir berørt ved arealoverføringen på et situasjonskart. Situasjonskart kan bestilles fra kommunens e-torg. Så sender man inn rekvisisjon om oppmålingsforretning. 
 
 
Tiltaket må nabovarsles. Dersom arealoverføringen skal gjennomføres mellom eiendommer med forskjellige hjemmelshavere, må også skjema «Erklæring om arealoverføring» sendes inn. Erklæringen må leveres kommunen i original form på papir, signert med penn i signaturfeltene.
 

Saksgang og vilkår

Vedtak om arealoverføring fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven, men en eventuell tillatelse må påse at vilkår i matrikkelforskriften § 33 blir ivaretatt:
 
  • Det må foreligger erklæring fra pantehaver om pantefrafall.
  • Erklæring om arealoverføring mellom registrerte eiere og festere.
  • Kjøpesum og verdi må fremgå på erklæringen for beregning av dokumentavgift.
  • Ved arealoverføring av landbruksjord, må samtykke etter jordlova § 12 foreligge.
  • Konsesjon eller egenerklæring om konsesjonsfrihet.
  • Vilkår for sammenslåing av eiendommer må være tilstede.
Er det behov for store transaksjoner og oppretting av dokumenter, kan det anbefales at partene lar seg bistå av en eiendomsmegler, advokat eller lignende.
 
Når tillatelse er gitt og eventuelle vilkår for tillatelsen er oppfylt, avholdes det en oppmålingsforretning hvor de nye grensene påvises og merkes.
 
Arealoverføringen registreres deretter i matrikkelen og sendes til tinglysing. Dersom avgiftsmyndighetene ikke godtar kjøpesummen som grunnlag for dokumentavgiften eller det viser seg at arealoverføringen fører til prioritetskollisjon i heftelser, vil arealoverføringen ikke bli tinglyst, men tilbakesendt til kommunen og partene for retting.
 
Kommunen utsteder matrikkelbrev til rekvirentene når arealoverføringen er tinglyst.

Gebyr

Arbeidet med en arealoverføring er gebyrbelagt. I tillegg kommer tinglysningsgebyr.
 
Gebyr for saksbehandling og oppmålingsarbeider finner du under "Gebyrer og priser".
 
Gebyrene du må betale er: Saksbehandlingsgebyr + Gebyr for gjennomføring av oppmålingsforretning + gebyr/utlegg til tinglysing (oppretting/endring av eiendom, rettigheter, dokumentavgift og liknende.)