Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Naturmangfold

Naturmangfold defineres som biologisk, landskapsmessig og geologisk mangfold. Arealinngrep og endret arealbruk er den største negative påvirkningen for naturmangfold i Norge. Kommunen har gjennom plan- og bygningsloven hovedansvaret for å disponere arealene på best mulig måte. Dette kan gjøres gjennom en bærekraftig naturforvaltning som er basert på kunnskap om natur og gjeldene lovverk, mål og strategier, samt prioritering av tiltak.

I kommuneplanen er det satt av hensynssoner for bevaring av naturmiljø (H560), naturmangfold, landskap og grønn infrastruktur. Hensynssonene skal ivareta viktige naturverdier og sammenhengen i naturområder på overordnet nivå og for å opprettholde trekk og spredningskorridorer for vilt og rødlistearter.

Aktuelt

Vintesyklist NMBU

Vintersykkelfest på Vitenparken

Kom til Vitenparken for å få klargjort sykkelen for vinteren. Her får du gratis sykkelsjekk og piggdekkskift.