Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Naturmangfold

Naturmangfold defineres som biologisk, landskapsmessig og geologisk mangfold. Arealinngrep og endret arealbruk er den største negative påvirkningen for naturmangfold i Norge. Kommunen har gjennom plan- og bygningsloven hovedansvaret for å disponere arealene på best mulig måte. Dette kan gjøres gjennom en bærekraftig naturforvaltning som er basert på kunnskap om natur og gjeldene lovverk, mål og strategier, samt prioritering av tiltak.

I kommuneplanen er det satt av hensynssoner for bevaring av naturmiljø (H560), naturmangfold, landskap og grønn infrastruktur. Hensynssonene skal ivareta viktige naturverdier og sammenhengen i naturområder på overordnet nivå og for å opprettholde trekk og spredningskorridorer for vilt og rødlistearter.

Aktuelt

Foto av tømmer

Tømmerhogst i Aschjemskogen

Glommen Mjøsen Skog har startet hogst i skogen. Arbeidet er beregnet til å vare ca. en uke.
Nærbilde av rådyr ute i snøen

Ekstraordinær båndtvang er opphevet

Den siste tiden har mildvær ført til at snømengden har blitt mer normal og det er ikke meldt om streng kulde i tiden fremover. Kommunen vurderer at be...