Saker som ble behandlet i dette møtet:

Saksliste

Orienteringssaker

Spørsmål fra medlemmene

Interpellasjoner


Referatsaker


Saker til behandling