1.0 Lovhjemmel og formål

Forskriften er hjemlet i opplæringsloven § 8-1

 • Første ledd: ″Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til

 • Tredje ledd: "Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den eleven soknar til"

Det er ikke fritt skolevalg i Ås kommune. Forskrift om skoletilhørighet avgjør hvilken skole som er elevens nærskole etter elevens adresse. Eleven tildeles plass ved nærskolen. Skoletilhørighet defineres ut fra elevens folkeregistrerte adresse, der veien eleven bor i bestemmer hvilken skole som er elevens nærskole. Vedlegget i kapittel 6.0, ″Skoletilhørighet etter veinavn″, gir en oversikt over nærskoler og sekundærskoler etter vei/ gate/ stedsnavn.

Forskrift om skoletilhørighet skal sikre at elever tildeles skoleplass i tråd med opplæringsloven § 8-1 første ledd og sørge for god kapasitetsutnyttelse av kommunens skolebygg. Forskriften skal også gi elever, foresatte og skolene god forutsigbarhet ved å angi nærskole og sekundærskoler for alle gateadresser.

2.0 Skolekretser

I Ås kommune er det 6 skolekretser: Brønnerud, Nordby, Rustad, Sjøskogen, Solberg og Åsgård skolekrets. De elevene som sogner til Brønnerud, Åsgård, og Rustad skole får skoleplass ved Ås ungdomsskole på 8. trinn. De elevene som sogner til Nordby, Sjøskogen og Solberg skole får skoleplass ved Nordbytun ungdomsskole på 8. trinn.  

3.0 Tildeling av skoleplass

Rektor fatter vedtak om skoleplass. Foresatte melder barnet som skal begynne på 1. trinn inn i skolen, etter å ha mottatt brev fra den skolen eleven sogner til. Innmeldingen gjøres via kommunens elektroniske innmeldingsskjema. Dette gjøres i november/ desember året før skolestart. På bakgrunn av innmeldingsskjemaet fatter rektor vedtak om skoleplass ut barnetrinnet, under forutsetning av folkeregistrert adresse i skolekretsen. Elever som flytter til kommunen i løpet av året, tildeles plass fortløpende etter folkeregistrert adresse.

Tildeling av skoleplass er et enkeltvedtak og kan påklages innen 3 uker, jf. forvaltningsloven jf. fvl. §§ 2, 28 og 29. En eventuell klage må være skriftlig og den skal sendes til rektor. Dersom rektor opprettholder vedtaket, vil klagen bli oversendt virksomhetsleder grunnskole.  Klageinstansen er Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalterens avgjørelse er endelig og kan ikke påklages.

4.0 Fulle alderstrinn - tildeling av plass ved sekundærskole

Enkelte klassetrinn ved noen av kommunens grunnskoler kan tidvis være fulle. Dersom antallet på alderstrinnet ved nærskolen er fullt, vil enkeltelever få tildelt skoleplass ved sekundærskolen. Dersom alderstrinnet er fullt ved sekundærskolen, velges alternativ skole fra ledig kapasitet ved naboskolene.

Hvilke elever som får plass ved nærskolen velges ut fra disse kriteriene i prioritert rekkefølge:

 1. Søsken på samme skole
 2. Avstand fra elevens folkeregistrerte adresse og til nærskolen. Dersom to eller flere elever har lik avstand til nærskolen, vil det også tas hensyn til avstanden til sekundærskolen.

All saksbehandling i tilfeller med fulle alderstrinn gjøres av virksomhetsleder grunnskole.

5.0 Skolebytte - Ønske om å gå på annen skole enn nærskolen

Elevers/ foresattes rett til å søke om skolebytte er hjemlet i opplæringsloven § 8-1 tredje ledd: ″Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den eleven soknar til″. Elever har rett til å søke om skolebytte, men har ikke rett til å få innvilget skoleplass andre steder enn på nærskolen.

Søknad om skolebytte behandles av virksomhetsleder grunnskole. Det gjøres individuell saksbehandling av hver søknad og den behandles etter følgende kriterier, i prioritert rekkefølge:

 1. Elevens dokumenterte særskilte behov, hvor valg av skole har vesentlig betydning for elevens skolegang.
 2. Foresattes ønske om at søsken skal gå på samme skole.
 3. God kapasitetsutnyttelse og hensiktsmessig fordeling av elever i kommunens skolebygg.
 4. Geografiske forhold; herunder fysisk avstand, trafikale forhold og topografi.


Søknad om skolebytte sendes til:

 • Ås kommunes sikker innsending av informasjon: eDialog
 • Leveres i lukket konvolutt i Ås rådhus Innbyggertorget
 • Per post:
  Ås kommune, grunnskole
  Postboks 195
  1431 Ås

6.0 Vedlegg - Skoletilhørighet etter veinavn

Tilhørende denne forskrift er vedlegget ″Skoletilhørighet etter veinavn″. (PDF)
Her finnes oversikt over alle gateadresser med tilhørende nærskole og sekundærskole.