Asfaltering

Enhet for kommunalteknikk har rammeavtale med Veidekke. Før hver sommer utarbeides en asfaltplan som skal gjennomføres inneværende år. Vi jobber ut fra et årlig budsjett. I 2023 er dette budsjettet på 0,4 millioner for reasfaltering av kjørevei og 0,45 millioner til reasfaltering av gang og sykkelveier. Det er ikke penger til asfaltering av grusveier i nåværende budsjett.
 

Lapping og vedlikehold

Lapping av hull i veien og vedlikehold av grusveier utføres i Ås kommune av egne mannskaper med maskiner samt noe innleid hjelp fra eksterne entreprenører der det er behov.

Gravemelding

Graving i vei og grunn medfører ofte ulemper i form av redusert framkommelighet og dårligere trafikksikkerhet for trafikantene, samt uønsket støy og rystelser for beboerne i graveområdet.
 
Kommunen vil tillate graving og framføring av ledningsanlegg i sine vei- og trafikkarealer, men setter strenge vilkår, både for utførelse av arbeidet og til den som eier ledningsanlegget. Vilkårene i denne instruksen er generelle. Fastsettelse av disse og kommunens oppfølging av at reglene blir fulgt, er offentlig myndighetsutøvelse med hjemmel i Vegloven. Ved graving i kommunal grunn utenom vei og i privat grunn nær kommunale installasjoner gjelder privatrettslige regler, herunder Avtaleloven.
 
Vegloven gir veiholder rett til å fastsette regler for hvordan arbeidene skal utføres slik at investert kapital ikke forringes som følge av å la andre benytte veiarealet til annen infrastruktur.
 
Du som bruker denne tjenesten kan henvende deg til telefon 09146 eller ved å sende en e-post til gravemelding.oslo@geomatikk.no.
 
For entreprenører og andre proffbrukere vil vi anbefale å bruke kundeportalen til Geomatikk AS. Gå inn på www.gravemelding.no, og send inn din registrering.
 
Geomatikk AS vil utføre følgende tjenester i Ås kommune:
 
Felles gravemeldingsmottak som tar i mot og besvarer henvendelser i forbindelse med gravearbeider.
Felles påvisning av kabler i forbindelse med gravearbeider.
Klargjøre for godkjenning av gravesøknader, arbeidsvarslingsplaner og ferdigmelding etter graving på kommunal grunn.