IN’BY vil på vegne av Ås boligutvikling AS ved Solon Eiendom kunngjøre oppstart av detaljregulering for Dyster Eldor II, felt BK2. Arkitekter for prosjektet er Lund Hagem arkitekter og landskapsarkitekter er SOLA. Detaljreguleringen følger opp vedtatt områderegulering fra 21.06.2017. Ny detaljregulering tilrettelegger for en blant arealbruk som inneholder et mindre forretningsareal opptil 200m2. Arealet kan også brukes som forsamlingslokale, beverting eller restaurant. Forslagstiller mener dette vil kunne bidra til å skape en ny møteplass for området Dyster. Deler av Grunnfjellsveien er tatt med som en del av varslingen. Den endelige plangrensen vil bli avklart i det kommende planarbeidet.

Planområdet, (gnr/bnr 55/538 og 55/366) ligger 1,7 km sørøst for Ås sentrum er en del av områderegulering for Dyster Eldor II. Felt BK2 er den første detaljreguleringen med en blandet arealbruk og foreløpig reguleringsformål er kombinert bebyggelse- og anlegg/boligbebyggelse, samferdselsanlegg og offentlig- eller annen privat tjenesteyting med ulike underformål (forsamlingslokale, servering/bevertning/kafe/restaurant/pub o.l), forretning (begrenses til 200m2). Sistnevnte formål er ikke i tråd med vedtatt områderegulering.

Forslagsstiller ønsker å bygge ca. 83 boenheter på feltet. Byggehøyde tre etasjer. Parkering skjer primært i P-kjeller. Endelig atkomst vil avklares i det kommende planarbeidet.

Planområdet er ca. 30 daa med avgrensning som vist på kartutsnittet.

Innspill/spørsmål til planarbeidet sendes innen 20.09.2022 til:
IN’BY v/Jakob Hedegaard
Grubbegata 14, 0179 Oslo
eller på E-post: jakob.hedegaard@inby.no tlf. 41567505

Vedlegg: