Planområdet har benevnelsen BAA1 i områderegulering for Ås sentralområde. Forslagstiller er: Langbakken 16 AS. Plankonsulent er: IHUGA AS ved Anders Koller Tufte

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boliger. Viktige problemstillinger vil være bygningsvolum, form, høyder, sammenheng med Langbakken og grøntarealer, samt plassering og utforming av torg. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Spørsmål og merknader til planarbeidet kan innen 25 Juni rettes til:

Vedlegg:

  1. Planinitiativ
  2. Skisseprosjekt
  3. Referat fra oppstartsmøte