Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for og opparbeide fortau langs Skoleveien mellom Drøbakveien og Ekornveien, vest og sør for Åsgård skole. Under ombyggingen av Åsgård skole er det laget en midlertidig gangvei. Planen vil ta utgangspunkt i denne. Planforslagets endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet. Det skal utføres en mobilitetsanalyse av trafikkmønsteret for gående, syklende og kjørende på veistrekningen. Åsgård skole skal stå ferdig høsten 2023, derfor må det gjøres kartlegging av mobilitet for fremtidig situasjon. Analysene må dekke utfordringer og potensialer, og må vise mobilitetsstrategi og tiltak.


Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning.

Spørsmål og merknader til planarbeidet kan innen 12.12.2022 rettes til:


Planfaglig konsulent i Norconsult: Line Aanby, tlf 38 60 34 60/95 74 52 99/ line.aanby@norconsult.com, Henrik Wergelands gate 27, 4612 Kristiansand/Org 962 392 687.


Alle innspill må sendes innen 12.12.2022.

Vedlegg:
- Referat fra oppstartsmøte