Hvor kommer vannet fra?

Vannet til abonnenter i Ås kommune kommer fra Oppegård vannbehandlingsanlegg. Vannet blir renset i et kjemisk fullrenseanlegg som bruker både klor og UV-bestråling til desinfeksjon av drikkevannet. Vannkvaliteten som leveres er meget stabil, og ligger innenfor kravene til vannkvalitet som er gitt av drikkevannsforskriften. Vannverket ligger på Stangåsen i Nordre Follo. 

Fra vannbehandlingsanlegget blir drikkevannet transportert videre til Ås kommune gjennom ledningsnettet.

 

Vannkvalitet og vannprøver

Ås kommune får drikkevann fra Gjersjøen i Nordre Follo kommune. Vannverket tar løpende prøver av drikkevannet, de følger retningslinjene fra myndighetene og har gode rutiner for prøvetaking på ledningsnettet. Vannverket tar også interne prøver av E. Coli-bakterier hver dag og eventuelle ekstra prøver basert på løpende risikovurdering.

Vannet transporteres til Ås kommune gjennom ledningsnettet. Det tas ukentlige kontrollprøver av drikkevannet fra ledningsnettet i Ås kommune etter godkjent prøveplan. Kommunen har 10 faste prøvetakingspunkter jevnt fordelt i kommunen, inkludert høydebassengene. Prøvestedene er plassert på sentrale steder for å gi et godt bilde av vannkvaliteten i ulike deler av nettet, forsyning fra basseng og hos sårbare abonnenter som skoler og barnehager. Disse prøvene blir analysert av akkreditert laboratorium.

Som mottaker av vannet skal du få varsel dersom vannet kan medføre helserisiko eller ved vesentlige endringer i vannkvaliteten. Ås kommune benytter telefonvarsling til innbyggerne, og sender ut krise- og servicemeldinger hvis det blir endringer i vannforsyningen, hvis du må koke vannet eller det oppstår andre situasjoner hvor det er viktig å nå ut med informasjonen raskt.

Mer informasjon om telefonvarsling.

 

Prøveresultater fra kommunens ukentlige prøvetaking av ledningsnettet lagres i kommunens arkiv, hvor innbyggerne kan be om innsyn ved interesse.
 

Vannets hardhet

Drikkevannet i Ås kommune har en hardhet under 4 °dH og vannet klassifiseres som bløtt vann. I bløtt vann er det mindre kalsium og magnesium. Det vil si at det ikke er nødvendig med salttilsetning for oppvaskmaskiner.

Avvik i vannforsyning eller vannkvalitet

Avvik i vannforsyningen

Planlagte avvik i drikkevannsleveransen skal varsles på forhånd. Avvik utover dette skyldes som regel brudd på en vannledning.

Når vannet er stengt

Når det arbeides på ledningsnettet grunnet vannlekkasjer, reparasjoner og spyling av ledningsnettet hender det at vannet der du bor må stenges av i en kortere periode. Dette får du beskjed om i forkant. 

Du må holde alle vannkraner stengt mens arbeidet pågår og vannet er stengt. Dette er viktig for å unngå skader på ditt sanitærutstyr.

Du bør ikke trekke ned i toalettet når vannet er stengt. Du kan bruke toalettet, men skyll da ned med vann fra bøtter du har fylt opp på forhånd.

Brunt vann

Etter at vannet har vært stengt, hos deg eller i nærheten av deg, kan vannet være mer eller mindre brunt. Misfarget vann kan også komme som følge av spyling av de kommunale vannledningene, brudd på vannledning, at vannstrømmen snus eller ved ekstra høyt forbruk ved brannslukning eller liknende.

Selv om vannet er brunt er det helt trygt å drikke og bruke i matlaging.

Hvis du opplever brunt eller misfarget vann kan du gjøre følgende:

 • Åpne en kran med kaldt vann og la vannet renne til det er klart.
 • Bruk helst vannkranen som er nærmest vanninntaket til boligen og skru av eventuell sil på tuppen av kranen.
 • Hvis vannet ikke er klart etter at du har latt det renne i en time bør du kontakte oss.
 • Unngå å tappe varmt vann for å hindre grums til varmtvannstanken.
 • Utsett lys klesvask til vannet er klart igjen. Hvis du er uheldig og får brunfarge på klesvasken, anbefaler vi at du holder klærne våte til du får vasket dem i rent og klart vann. Tørker klærne, kan de misfarges.

Vanntrykk

Vanntrykket til eiendommen skal være mellom 2 og 6 bar. Trykket avhenger av terrenghøyden der du bor, stikkledningens kvalitet og forbruk i området. Ved vanntrykk over seks bare må huseier installere reduksjonsventil.

Vedvarende dårlig trykk tyder på gjengrodde stikkledninger eller tette siler på private kraner. Utskiftning av stikkledninger og rensing av siler er huseiers ansvar.

Kokevarsel

Kommunen varsler hvis vannverket eller myndighetene frykter at vannet kan inneholde helsefarlige mikroorganismer, og at vannet derfor kan gi sykdom. Koking dreper mikroorganismer som virus, bakterier og parasitter. Vannet bør fosskoke et minutt. En vannkoker vil normalt bringe vannet til fosskoking før den slår seg av, og det er tilstrekkelig. Bruker du  mikrobølgeovn må du forsikre deg om at vannet fosskoker. Et alternativ til kokt vann kan være flaskevann.

Har du mottatt kokevarsel for ditt området, les mer på Folkeselseinstituttets sider om hva du bør gjøre

Tilbakestrømssikring

Hva er tilbakestrømssikring?

Tilbakestrømssikring hindrer at forurenset vann fra forbrukerne strømmer tilbake til det offentlige ledningsnettet. Ved uheldige situasjoner kan medisiner, kjølevann, frostvæske osv. strømme tilbake til vannledningsnettet fra en kran eller et tilkoblingspunkt.

Væskene som kan strømme tilbake sorteres i ulike væskekategorier. Skalaen er i stigende rekkefølge fra 1 - 5 etter økende fare.

Det er hovedsakelig to årsaker til tilbakesstrømming:

 1. Trykket i ledningen forsvinner, slik at væske suges ut på ledningsnettet.
 2. Når abonnenten har utstyr som opererer ved høyere trykk enn trykket på vannledningene, kan en feil manøvrering av en ventil føre til at vann trykkes/pumpes ut på nettet.

Alle som er tilknyttet til vannverket må installere tilbakestrømssikring. Det er eier huseier / abonnenten som er ansvarlig for at tilstrekkelig sikring er installert, og som er ansvarlig for at installert utstyr fungerer. Rørlegger med kompetanse til å montere tilbakestrømssikring skal utføre arbeidet og sende melding om utført arbeid til kommunen (via Entreprenørportalen)

Plassering av tilbakestrømssikring

Tilbakestrømssikring bør monteres ved hovedinntak etter innvendig stoppekran og før første røravstikker. I tillegg bør sikringen plasseres slik at det er enkelt å nå denne ved behov.

 

RMSwAAAABJRU 5ErkJggg==

Flytskjema/illustrasjon for plassering av tilbakestrømssikring.

 

  gTYx 4473OEOd 7jDHe 5whzvc 4U Eu 1N 6hzvc 4Q 53uMMd 7nCHPxkePfonrZCSDPLeLc 4AAAAASUVORK 5CYII=

Eksempler på tilbakestrømssikring. Væskekategori 2 til venstre, kategori 4 til høyre.

 

Aktuelt regelverk

Drikkevannsforskriften § 4 - forurensing av drikkevannet, NS-EN 1717, Byggteknisk forskrift Tek 17 §15-7 og Standard abonnementsvilkår for vann og avløp krever at alle kraner og utstyr tilknyttet kommunal vannforsyning skal være sikret slik at tilbakestrømning ikke kan skje. Det viser seg likevel at denne sikringen mangler hos mange abonnenter. Ås kommune jobber aktivt med tilbakestrømssikring.

Se her for mer informasjon om tilbakestrømssikring og ulike væskekategorier.

Svømmebasseng, særskilte regler for vann og avløp

I Ås kommune har vi følgende føringer for vann og avløp for private svømmebasseng:

 • Basseng tillates ikke permanent tilkobling til kommunal vannforsyning.
 • Bassengvann skal ikke tilføres spillvannsledning.
 • Bassengvann er å anse som overvann og må håndteres på egen grunn. Det stilles krav etter forurensningsloven at bassengvann håndteres på forsvarlig måte.
 • Påslipp av bassengvann til kommunalt overvannsnett er søknadspliktig.
 • Hvis vannet er kloret må bassenget deklores før tømming.

Se informasjonsskriv  fra Norsk Kommunalteknisk Forening om hvilke basseng som er unntatt søknadsplikt og hvilke du må søke om.