Trafikksikkerhet

Tiltaksplan for sykling, gange og trafikksikkerhet 2023-2026

Trafikksikkerheten på kommunale veier er god. Det blir rapportert om få ulykker og uhell. Likevel oppleves trafikken som farlig enkelte steder. Ås kommune har som mål at det skal være god og trygg fremkommelighet på kommunale veier og gang-/sykkelveier, og spesielt på skoleveiene, i en radius på 2 km rundt skole.

Les mer om tiltaksplanen på linken nedenfor
Tiltaksplan sykling, gange og trafikksikkerhet

Det er vedtatt at alle barneskoler i kommunen skal ha en Hjertesone. Arbeidet med dette har startet. Les mer om hva en hjertesone er på Trygg Trafikk sine sider om temaet: Hjertesone - tryggere skolevei • Trygg Trafikk

Klippe hekker, busker og trær til skolestart_liggende

Regler for trafikksikker vegetasjon

Det er du som bor langs veien som er ansvarlig for å klippe hekker og busker på eiendommen din slik at det er god sikt ved veikryss og ved avkjørseler.

  • Hekker, busker og trær skal klippes slik at de ikke vokser ut over eiendomsgrensen.
  • I soner som krever fri sikt, skal vegetasjonen ikke være høyere enn en halv meter.
  • Fri sikt vil si at det må være 3 meter fri sikt inn i avkjørselen. Det betyr at når du står 3 meter inn i avkjørselen din, skal du kunne se midten på gang- og sykkelveien 30 meter til hver side. Merk at frisiktsonen bør være over 30 meter hvis gang- og sykkelveien heller og syklistene holder høy fart.
  • Fotgjengere, rullestolbrukere, syklister og andre må ikke tvinges ut i veibanen på grunn av vegetasjon.
  • Vegetasjon skal ikke skjule gatelys, trafikkskilt eller andre typer skilt.
  • Trafikanter, utrykningskjøretøy, renovasjonsbiler og vedlikeholdsmaskiner må ikke bli hindret av vegetasjonen.
  • Greiner fra trær skal henge minst 3,5 meter over fortau og sykkelfelt. Høyden over selve veibanen skal være minst 4,7 meter. Greiner skal ikke nå opp til ledninger.
  • Når du har klippet hekken, må du rydde opp greiner og blader.

Oversikt over gjeldende regler med forklaringer og illustrasjoner finner du hos Statens vegvesen

Når du planter en ny hekk eller annen vegetasjon er det viktig å beregne avstanden fra eiendomsgrensen etter hvor stor hekken/planten kommer til å bli, og ikke etter hvor stor planten er når den settes i jorda. Det er også viktig at eksisterende vegetasjon beskjæres, slik at den holdes innenfor egne eiendomsgrenser. Som hovedregel skal det være om lag 1,5 meter fra eiendomsgrense til veikant. Tomtens eiendomsgrenser er oppmerket med grensemerker rundt tomten.

Dersom vegetasjon som står på privat grunn vokser utover kommunal veigrunn, kan kommunen etter vegloven kreve at privat vegetasjon beskjæres.

Er naboen hekk eller vegetasjon trafikkfarlig?

Hvis du har et problem med naboens gjerder, hekk eller trær vil den mest sannsynlig reguleres av naboloven eller grannegjerdeloven. Ta deg en vennlig prat med naboen og henvis til informasjonen du finner der. 

Vegetasjon kommunen har ansvar for

Ser du at kommunen trenger en påminnelse om at trær og busker langs veier og fortau må klippes? Meld dette inn til oss her

Lever inn hageavfall gratis

Hageavfall leverer du gratis ved din gjennvinningsstasjon. Husk at du må ha adgangsbevis.

Mer om adgangsbevis hos Follo Ren

Her finner du oversikt over de ulike typer avfall du kan levere til gjenvinningsstasjonen.