Klippe hekker, busker og trær til skolestart_liggende

Frisiktsoner og vegetasjon langs vei

Høye, tette hekker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i veikryss gjør det svært uoversiktlig for både bilister, syklister og gående. Å sørge for fri sikt langs veiene er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i vegloven.
 
Det er du som bor langs veien som er ansvarlig for å klippe hekker og busker på eiendommen din slik at det er god sikt ved veikryss og ved avkjørseler.
 
Når man planter en ny hekk eller annen vegetasjon er det viktig å beregne avstanden fra eiendomsgrensen etter hvor stor hekken/planten kommer til å bli, og ikke etter hvor stor planten er når den settes i jorda. Det er også viktig at eksisterende vegetasjon beskjæres, slik at den holdes innenfor egne eiendomsgrenser. Som hovedregel skal det være om lag 1,5 meter fra eiendomsgrense til veikant. Tomtens eiendomsgrenser er oppmerket med grensemerker rundt tomten.
 
Dersom vegetasjon som står på privat grunn vokser utover kommunal veigrunn, kan kommunen etter vegloven kreve at privat vegetasjon beskjæres. I siktsoner i kryss skal det det ikke være vegetasjon som er høyere enn 50 cm over veien.
Trafikksikkerhet

Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Trafikksikkerheten på kommunale veier er god. Det blir rapportert om få ulykker og uhell. Likevel oppleves trafikken som farlig enkelte steder. Ås kommune har
som mål at det skal være god og trygg fremkommelighet på kommunale veier og gang-/sykkelveier, og spesielt på skoleveiene, i en radius på 2 km rundt skole.
 
Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2020-2023 finner du under "dokumenter".