Vedlegg som må sendes inn med søknad om vann- og avløpsarbeid

Søknad om vann og avløpsarbeid vil ikke kunne behandles før alle vedlegg som er beskrevet her, er sendt inn. Vær nøye med å sende inn dette for en raskere og mer effektiv saksbehandling.

  1. Søknadsskjemaet på entreprenørportalen må fylles ut fullstendig. Foretaket som søker må påse at alle deler av søknadsskjemaet er fylt ut. 
  2. Utvendig situasjonskart som viser kummer, stoppekran og stikkledningene fra bygning til og med hovedledning. Rørdimensjoner skal påføres og ledningene skal tegnes inn med farger etter norsk standard (NS 3039).
  3. Bunnledningstegning

Vi ber samtidig om at overvannsnotat og prosjekteringen av overvann som er sendt inn i byggesaken (tilbygg, nybygg), også sendes inn som vedlegg til søknad om vann- og avløpsarbeid. Enhet kommunalteknikk gjennomgår og behandler prosjektering av nullpåslipp, søknad om påslipp av drensvann og søknad om regulert påslipp av overvann.

Maler for Overvannsnotat, inkludert fordrøyningsberegning og blågrønn faktor.

Vannmåler til nybygg

 

Det skal installeres vannmåler i alle boliger. Ved tilknytning kan vannmåleren hentes ved kommunalteknisk avdeling, av autorisert rørlegger.

Kommunen har vannmåler til boliger og fritidseiendommer på lager til enhver tid. Ved behov for større vannmåler (større enn 3/4 tommer) eller vannmåler til institusjoner, tilpasset egen driftskontroll må dette bestilles spesielt til prosjektet. 5-6 måneders leveringstid må påregnes.

Bestillingsskjema finnes i listen under. Skjema for utfylling på PC eller mobil og innsending på e-post finner du her.

Ferdigmelding av vann- og avløpsanlegg

Så fort arbeidene er ferdige skal foretaket sende inn melding med tilhørende dokumentasjon til kommunen. Ferdigmelding skal sendes inn via entreprenørportalen – som en oppfølging av det godkjente tiltaket (samme saksnummer). Det er foretaket som har sendt inn sanitærsøknaden som normalt sender inn dette, men det er abonnenten som er kommunens avtalepart, og som er forpliktet til å sørge for at kommunen mottar det vi har stilt krav om. Abonnenten bør avtale med foretaket at de gjør dette på vegne av seg.

Det er gitt vilkår i sanitærgodkjenningen i den enkelte sak hva vi krever av dokumentasjon. Det skal blant annet alltid foreligge situasjonsplan, som viser det private vann- og avløpsanlegget slik det er bygget, samt tilhørende innmålingsfil i sosi-format av komplett anlegg. OBS! Ferdigmelding i sanitærsaken må ikke forveksles med ferdigattest i byggesaken for prosjektet, som behandles av enhet for plan, bygg og geodata .

 

 

Entreprenørportalen

Innlogging
Logg inn på entreprenørportalen her.

Registrering av foretak i entreprenørportalen
For å få tilgang til portalen må foretaket opprette og registrere en egen entreprenørportal-bruker gjennom følgende link. Opprette bruker.
Se også veiledningsfilm for registrering i Entreprenørportalen.

For foretak som tidligere har brukt løsningen til å sende inn søknader til andre kommuner, benyttes samme innlogging. Deretter må det bes om tilgang til Ås kommune i portalen.

Sende inn søknad om vann- og avløpsarbeider
Før første søknad kan sendes inn, må kommunen godkjenne hvert enkelt foretak, som har søkt om tilgang. Når foretaket er godkjent, mottar foretaket en egen link som skal benyttes ved pålogging. Lagre gjerne denne linken som favoritt i nettleseren.

Bruker i portalen får tilgang til foretakets saker, både de som er under arbeid, og alle ferdige saker. I portalen kan foretaket enkelt følge med på sakens status. Søknader skal være godkjent av Ås kommune før arbeidet settes igang. Etter utført arbeid må ferdigmelding sendes inn før saken kan avsluttes. 

Trenger dere hjelp?
Ved spørsmål om Entreprenørportalen, ta kontakt på epost:
VA-entreprenørportalen@as.kommune.no