Planen består av to deler. Første del beskriver kulturmiljøplanens mål, utfordringer og muligheter med mer. Andre del gjør rede for ny fagkunnskap om kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap og gir tilbakeblikk på Ås-historien fra steinalderen og fram til vår tid.

Planens mål er at Ås kommunes historie er lesbar i våre omgivelser. Bygninger og kulturmiljøer med kulturhistorisk verdi blir tatt vare på og bidrar til å skape attraktive lokalmiljøer. Det særegne kulturlandskapet ivaretas og legger føringer for fremtidig utvikling.

Kommunestyrets forslag til endringer er tilpasset og innarbeidet i tiltaksplanen. Tiltaksplanen er en konkret plan for hvordan man kan oppnå målet i kulturmiljøplanen og den ligger vedlagt temaplanen (vedlegg 1).

Eventuelle bemerkninger til temaplan for kulturmiljø sendes:

Ås kommune, Plan, bygg og geodata, Postboks 195, 1431 Ås innen 14.04.2023.

Vedlegg: 

1. Temaplan for kulturmiljø, datert 02.01.2023 med oppdatert tiltaksplan
2. Oppsummering og status for kulturminneplanen fra 1999
3. Innspill til ny kulturmiljøplan
4. Arbeidet med planen
5. Saksutskrift fra Kommunestyret 08.02.2023