Melding fra Follo Brannvesen IKS

Oppdatering 29.06.2023:
 

Fra og med 30.6.2023 vil ikke det ekstraordinære brannforbudet i området vårt videreføres. I en samlet uttalelse skriver brannvesenet i området: 

Brannsjefene i Øst 110-distrikt har i perioden med ekstraordinært forbud hatt jevnlig kontakt og møter. Til tross for at det er lokale forskjeller, var konklusjonen fra samtlige brannvesen at det ekstraordinære forbudet ikke videreføres når de lokale forskriftene som regulerer dette utløper i dag.

Om situasjonen endrer seg vesentlig i tiden fremover, og den nedbøren som er varslet ikke kommer, så vil brannvesen i vårt distrikt på kort varsel kunne gjeninnføre ekstraordinære forbud.
Selv om det ekstraordinære forbudet nå oppheves, oppfordres alle til å være forsiktige og bruke sunn fornuft og ta ansvar for å unngå brannfarlige situasjoner.
Minner samtidig om det generelle bålforbudet. For mer informasjon for hva som gjelder der du bor, sjekk din kommunes/brannvesens nettside.
Takk for dere respekterer det generelle bålforbudet i tiden fremover.

 

 

Fra og med torsdag 8. juni klokken 15 er det forbudt å gjøre opp ild i Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås. Årsaken er høy risiko for skogbrann som følge av værforholdene den siste tiden.

Follo Brannvesen (FBV) har i dag vedtatt en midlertidig forskrift, gjeldende fra 8. juni 2023 klokken15:00.

Forskriften gjør det forbudt å gjøre opp ild i både inn- og utmark, med unntak av grilling i egen hage/balkong/gårdsplass, eller på større stenlagte/asfalterte plasser.

Fra 15. april til 15. september gjelder et nasjonalt forbud mot å gjøre opp ild i skog og annen utmark, men basert på aktsomhet kan man eksempelvis tenne kaffebål i denne perioden. Forbudet vi nå har vedtatt fjerner muligheten den enkelte har til selv å vurdere risiko for om brann kan oppstå, samt utvider forbudet til å også gjelde innmark.

Vi opplyser også om at samtlige brannvesen i Øst 110 distrikt innfører lignende forbud. Øst 110 distrikt omfatter kommunene i Follo, Romerike og tidligere Østfold.

Forbud i innmark og i utmark

Den midlertidige forskriften forbyr å gjøre opp ild, slik som å brenne bål, bruke grill, stormkjøkken, andre kokeapparater, bålpanner og annen brenning med fast brensel (ved, kull, briketter, gress, grener ol.) i skog og annen utmark eller så nær at ild lett kan spres videre i terrenget, samt innmarksområder. Som innmark regnes i forskriften hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite samt liknende område hvor allmenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer forskriften, straffes med bot eller fengsel, jf. brann og eksplosjonsvernloven § 42.

Lov å grille i egen hage

FBV presiserer at det fremdeles er gjort unntak for grilling i egen hage/balkong/gårdsplass, eller på større stenlagte/asfalterte plasser. Men som alltid plikter enhver å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Virksomheter

Vi ber også virksomheter som driver med eksempelvis skogdrift, linjearbeid kraft og tele, kantklipping av veinettet, skytebaner og liknende om å gjøre en selvstendig risikovurdering for brann og etablere tiltak for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå.

Varighet

Den midlertidige forskriften varer til og med 29.06.2023, eller til skogbrannfaren er vesentlig redusert. FBV gjør dette kjent på hjemmesiden, sosiale medier og pressemeldinger.

Husk at du alltid, uansett hvor du er og når det er, er ansvarlig når du tenner ild.