Ordførerne sitter ved et bord og skal signere dokumentene

Avtalen ble signert av ordfører i Frogn kommune Hans Kristian Raanaas og ordfører i Ås kommune Ola Nordal ved pumpehuset ved Årungen.

– Jeg er glad for at Frogn og Ås kommuner nå starter planleggingen av løsning for reservevann i fellesskap, jeg tror vi sammen vil finne gode løsninger, sier Nordal.

Også i Frogn er det stor tro på nytten av et samarbeid:

– Rent vann og sikker vannforsyning under alle forhold er viktige kommunal tjeneste. Det er riktig og klokt at Frogn og Ås her søker løsninger i felleskap for å trygge vannforsyningen for våre innbyggere, sier Raanaas.

Hva er reservevann?

De fleste innbyggere i Ås kommune får sitt drikkevann fra Gjersjøen i Oppegård. Hvis det oppstår situasjoner hvor dette vannet ikke kan leveres som planlagt, har kommunen mulighet til å koble seg på alternative vannkilder slik at det fortsatt er drikkevann i springen.

For å møte befolkningsvekst og strengere krav fra sentrale myndigheter, organiserer Frogn og Ås kommune seg nå i et felles prosjekt hvor nåværende reservevannløsning skal analyseres og mulige fremtidige løsninger kartlegges.

– Levering av vann er samfunnskritisk, og det er viktig at vi begynner å se på dette nå slik at vi får et godt kunnskapsgrunnlag og kan starte opp med eventuelle tiltak til riktig tid, sier prosjektleder Kaya Svantesvold.

Strenge krav

Det er Mattilsynet som følger opp kommunenes arbeid med reservevannsløsning, og det var etter en inspeksjon av kommunene i Folloregionen at de anbefalte kommunene å danne samarbeidsprosjekter for å kunne etablere en god, robust og fremtidsrettet drikkevannsforsyning. I følge forskrift skal kommunenes reservevannsløsning kunne dekke et bortfall på et år, sammenlignet med tre måneder slik forskriften tidligere tilsa.

– Dette er en regional utfordring hvor alle kommunene samarbeider godt. I dette prosjektet vil vi jobbe ekstra tett med Frogn, da vi mener vi har mye å hente med utgangspunkt i å se på felles løsninger vi har i dag og bruke kompetansen vår på tvers av kommunene, forteller Svantesvold.

De to kommunene møter Mattilsynet den 12. desember.

–  I møtet stiller både Ås og Frogn kommune for å oppdatere Mattilsynet om det pågående arbeidet i prosjektet.