Høringsfrist

Frist for å sende inn uttalelse til planforslaget er 06.02.2023.

Merknader til planforslaget kan sendes elektronisk via skjema.

Merknader kan også sendes på epost til post@as.kommune.no, eller som post til Ås kommune, Plan, miljø og næring, postboks 195, 1431 Ås.

Uttalelsene merkes med «21/04067 - Merknad til planforslag for Langbakken Midtre (B3)».

Planforslaget

Planforslaget er utarbeidet av Dark Arkitekter AS, på vegne av Ås byutvikling AS. Planforslaget legger til rette for ca. 360-400 nye boliger med tilhørende utearealer og grønnstruktur, og en områdelekeplass på 1000 m2.

De vedlagte plandokumentene er revidert etter politisk behandling. Hovedutvalgets vedtak om endringer er innarbeidet i plandokumentene så langt som mulig. Forslagsstiller har redegjort for endringene i vedlegg 6.

Vedlegg som ikke er revidert etter politisk behandling ligger tilgjengelig på kommunens nettside, under politiske møter, møte i Hovedutvalg for teknikk og plan, 09.11.2022.

Vedlegg

  1. Plankart.pdf
  2. Reguleringsbestemmelser.pdf
  3. Planbeskrivelse.pdf
  4. Illustrasjonshefte.pdf
  5. Illustrasjonsplan.pdf
  6. Notat oppfølging etter førstegangsbehandling.pdf