Planforslaget ble behandlet i hovedutvalg for teknikk og plan 28.09.2022, sak 39/22. Hovedutvalget vedtok å legge planforslaget ut på høring og offentlig ettersyn. 

Høringsfrist

Frist for å sende inn uttalelse til planforslaget er 16.01.2023.

Merknader til planforslaget kan sendes elektronisk via skjema.

Merknader kan også sendes på epost til post@as.kommune.no, eller som post til Ås kommune, Plan, miljø og næring, postboks 195, 1431 Ås.

Uttalelsene merkes med «20/03574 - Merknad til planforslag for Brekkeveien 12-18».

Planforslaget

Planforslaget er utarbeidet av Arkitektene Fosse og Aasen AS, på vegne av Attivo Bolig Brekkeveien AS. Hensikten med planen er å tilrettelegge for ny boligbebyggelse, med publikumsrettet næring i første etasje langs Brekkeveien.

De vedlagte plandokumentene er revidert etter politisk behandling. Hovedutvalgets vedtak om endringer er innarbeidet i plandokumentene så langt som mulig. Forslagsstiller har redegjort for endringene i vedlegg 6-7.

Vedlegg som ikke er revidert etter politisk behandling ligger tilgjengelig på kommunens nettside, under HTP-sak 39/22.

Vedlegg:

Du finner plandokumentene på arealplaner.no