Høringsfrist
Frist for å sende inn uttalelse til planforslaget er 15.02.2023

Merknader kan  sendes på epost til post@as.kommune.no, eller som post til Ås kommune, Plan, miljø og næring, postboks 195, 1431 Ås. Uttalelsene merkes med «PLAN-23/00369-1 - Merknad til planforslag for Langbakken Nord (B1)».

Om planforslaget
Planforslaget er utarbeidet av Petter Bogen Arkitekter AS, på vegne av grunneierne i området. Planforslaget legger til rette for ca. 330 nye boliger med tilhørende utearealer og grønnstruktur, og en områdelekeplass på 2000 m2.

Et planforslag for området ble vedtatt av kommunestyret i møte 14.12.2021, K-sak 96/21. Vedtaket ble påklaget av forslagsstiller, med bakgrunn i at virkninger av kommunestyrets vedtatte nye byggegrenser mot nord ikke var tilstrekkelig utredet før vedtaket ble fattet. Klagen ble tatt til følge etter behandling hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, og som følge er kommunestyrets vedtak opphevet.

Et revidert planforslag ble behandlet av Hovedutvalg for teknikk og plan i møte 07.12.2022. Planforslaget er tilpasset slik at byggegrenser mot Gruslinna og Grønnslett i nordøst er justert i henhold til kommunestyrets opphevede vedtak, og samtidig er byggegrenser ellers i plankartet tilpasset slik at foreslått bebyggelse kan oppføres som vist. En redegjørelse for endringen følger planforslaget, med viste virkninger av nye byggegrenser, i planbeskrivelsens kapittel 7.10.

Ettersom revidert planforslag i all hovedsak tilsvarer planforslag til offentlig ettersyn i perioden 21.04.2021-25.06.2021, og i samsvar med ønskede byggegrenser i behandling i kommunestyret 14.12.2021, vurderer kommunedirektøren at en begrenset høring bør være tilstrekkelig for å opplyse saken. Det innebærer at kun direkte berørte parter og offentlige myndigheter blir sendt planforslaget direkte til uttalelse, og med en kortere høringsperiode.

Vedlegg:
Plandokumetene er tilgjengelige via arealplaner.no