Fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale bygger på kompetansen i pbl. § 17-3 andre eller tredje ledd, og forslaget legges ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader, jf. pbl. § 17-4 andre ledd. Ettersynet gir berørte parter anledning til å se sammenheng mellom vedtatte plan og fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale, og inngi merknader.

Merknadsfrist er 01.05.2024

Merknader sendes til:

Christin Bassøe Jørstad
Christin.bassoe.jorstad@as.kommune.no

Vedlegg:

1. Rapportark BS9, R-339, Finansieringsmodell Ås sentralområde per 15. februar 2024.pdf

2. Plankart, datert 17.03.2023.pdf

3. Reguleringsbestemmelser, datert 06.10.2023.pdf

Offentlig ettersyn Utbyggingsavtale for BS9 R-399 NEO feltet.pdf