Om planendringen

Planendringen tilpasser detaljreguleringen fra 2016 til områderegulering for Ås sentralområde, som erstatter deler av planen, samt til pågående detaljregulering for Moerveien 12. Endret detaljregulering for Moerveien 10 legger opp til å komplettere gatetunet som i reguleringsplan for Moerveien 12 er plassert langs grensen mellom de to eiendommene. Eksisterende nedkjøring til parkeringskjeller i Moerveien 10 må flyttes slik at innkjøringen fra Brekkeveien skjer direkte i planlagt bebyggelse og ikke langs tomtegrensen. Det er også vedtatt en mindre justering av formålsgrense for bebyggelse og tilhørende byggegrense langs Moerveien. Dette medfører at ny bebyggelse i Moerveien 10 vil ligge på linje med eksisterende bebyggelse nord for eiendommen.

Les møteprotokollen og saksdokumentene fra kommunestyret: https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-15-06-2022.515115.MD1I897097o047d.pts.html

Klagerett og erstatning

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til Ås kommune, Plan, miljø og næring, Postboks 195, 1431 Ås eller elektronisk til post@as.kommune.no. Den skal være undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og angi begrunnelse for klagen. Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9 og til forvaltningslovens §§ 28-33 og til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI.

Det kan kreves erstatning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest tre år – 3 år – etter denne kunngjøringen, jfr. Plan og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Vedtatt plan

1. Plankart
2. Reguleringsbestemmelser
3. Planbeskrivelse
4. Saksutskrift